Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Mikkeli Pride 25.11.2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-2390

Kuvaus

Mikkelissä järjestetään ensimmäistä kertaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtuma Mikkeli Pride lauantaina 25.11.2017. Pääjärjestäjänä toimii Savon Seta ry, yhteistyössä Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Mikkeli Pride -kulkue lähtee liikkeelle Mikkelin torilta lauantaina 25.11.2017 klo 17.

Savon Seta ry hakee Mikkelin kaupungilta avustusta 1.000 euroa Mikkeli Pride -tapahtuman järjestämiseen. Summa käytetään järjestyksenvalvonnan ja turvallisuusjärjestelyjen kuluihin. Vastineeksi Mikkelin kaupunki saa näkyvyyttä tapahtuman viestintämateriaaleissa. Tapahtuma edistää kaupungin imagoa ja on tärkeä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon esiin tuomiseksi ja sen edistämiseksi - jo tieto tapahtuman järjestämisestä on antanut mahdollisuuden monipuoliselle keskustelulle.

Mikkeli Pride tapahtumana haki aiemmin 2.000 euron avustusta Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta, mutta hakemus käsiteltiin kulttuuriavustuksena ja hylättiin, koska “tapahtuma ei vastaa sisällöltään kulttuuripalveluiden avustusohjeissa mainittuja kulttuuritoiminnan määritelmiä”.

Pride on tapahtumana tunnustus sille, että jokainen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Se on juhla, jossa jokainen saa näkyä, mutta myöskin kannanotto siitä, että tasa-arvoisessa maailmassa on vielä paljon epäkohtia. Suomessa tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten oikeuksien toteutumisessa on suuria maantieteellisiä eroja. Mikkeli on esimerkki kaupungista, jossa tapahtuu tahatonta ja tahallista syrjintää sekä oman identiteetin häpeää ja piilottelua.

Mikkeli Pride -tapahtumaan odotetaan osallistuvan paljon mikkeliläisiä, minkä lisäksi tapahtumaan odotetaan saapuvan huomattava määrä ulkopaikkakuntalaisia. Ennakkoarvio kokonaisosallistujamäärästä on noin 400 henkilöä. Tapahtuma vahvistaa Mikkelin positiivista mainetta ja tunnettuutta. Näkyvin osa tapahtumasta on Pride-kulkue, mutta tapahtumaan liittyy myös muuta oheistoimintaa, jolla omalta osaltaan edistetään tietoisuutta yhdenvertaisuuskysymyksistä. Esimerkkinä mainittakoon Suomen nuoriso-opistossa järjestettävä koulutustilaisuus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

Tapahtuma edistää kaupungin asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta ja konkretisoi yhdenvertaisuutta yhtenä kaupungin keskeisistä arvoista. Siten tapahtuma tukee Mikkelin kaupungin uuden strategian luonnokseen kirjattuja tavoitteita. Tapahtuman järjestää joukko vapaaehtoisia Mikkeliläisiä (n. 30)  ja tapahtumaa hallinnoi Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry, jonka toiminta kattaa Etelä- ja Pohjois-Savon.

Vastaavan kokoluokan tapahtumia on avustettu aikaisemmin noin 500-800 eurolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kaupunki tukee Mikkeli Pride -tapahtumaa 500 eurolla. Summa on anottua pienempi, sillä se on suhteutettu muihin vastaavan kokoluokan tapahtumiin. Summa maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunki tukisi tapahtumaa 900 eurolla. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Iina Särkkä/Savon Seta ry, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki, Emmi Eronen/Mikkelin kaupunki, Tiina Turunen/Mikkelin kaupunki,

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi