Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vieraanvaraisuus eläinlääkäreille - St Michel ravien yhteydessä 15.7.2017

MliDno-2017-1345

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden vieraanvaraisuusanomus:

"Suomen eläinlääkäriliitto täyttää tänä vuonna 125 vuotta ja juhlii tapahtumaa eri tavoin vuoden aikana. Yksi päätapahtumista on osallistuminen St Michel raveihin. Eläinlääkäriliitto sponsoroi lauantaipäivän päälähtöä eli kylmäveristen Suurmestaruusajoa. Eläinlääkäriliitolla on lisäksi lauantaina oma vip-telttansa radalla kutsuvierailleen ja ennen raveja järjestetään maksuton seminaari Kalevankankaan koulun auditoriossa aiheena hevosen hyvinvointi.

Esitän, että Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto osoittaisi vieraanvaraisuuttaan Suomen eläinlääkäreille, Eläinlääkäriliitolle ja heidän kutsuvierailleen tarjoamalla yhdessä suolaiset kahvit Kalevankankankaan koululla ennen seminaarin alkua.

Samalla tarjoutuisi mahdollisuus tuoda esille juuri käynnistyneitä Mikkelin asuntomessuja. Osana maakuntauudistusta kunnallinen eläinlääkintähuolto on siirtymässä maakunnan toiminnaksi. Maakunnan onkin luontevaa toivottaa eläinlääkärit tervetulleeksi uuteen maakuntaorganisaatioon osaksi ennaltaehkäisevää työtä sekä tärkeäksi osaksi elintarvikeketjua alkutuotannon osalta.

Arvioni tällä hetkellä on, että seminaariin voisi osallistua noin 100 henkilöä.

Maria Närhinen, ympäristöpalveluiden ja terveveysvalvonnan johtaja"

Kustannusarvio on 600 euroa, joka jakaantuisi kaupungin ja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa 50/50.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunki osoittaa vieraanvaraisuuttaan tarjoamalla kahvit yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa 15.7.2017 Kalevankankaan koululla järjestettävän seminaarin yhteydessä.  Kaupungin osuus kahvitarjoilun kustannuksista on 300 euroa maksetaan kaupunginhallituksen ao. määrärahasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi tilaisuuteen Oskari Valtolan.

Tiedoksi

Ympäristöpalvelut/Maria Närhinen, Etelä-Savon maakuntaliitto/ Pentti Mäkinen, Oskari Valtola

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat