Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vastaanoton järjestäminen kaupungintalolla, S-ryhmän hallinnon syyspäivät 8.9.2017

MliDno-2017-923

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Joka toinen vuosi järjestettävät S-ryhmän hallinnon syyspäivät pidetään Mikkelissä 8.-10.9.2017. Tapahtumaan kokoontuu lähes tuhat S-ryhmän ja alueosuuskauppojen ylimmän johdon ja hallinnon edustajaa. 

Tapahtuman yhteydessä on perinteisesti järjestetty isäntäkaupungin vastaanotto, johon on kutsuttu hallintoneuvoston puheenjohtajat, osuuskauppojen toimitusjohtajat ja SOK-yhtymän ylin johto, noin 50 henkilöä aveceineen. Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen on esittänyt, että Mikkelin kaupunki järjestäisi kyseisen vastaanoton kaupungintalolla perjantaina 8. syyskuuta 2017 klo 17.30-19.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Jaosto päättää osoittaa vieraanvaraisuuttaan S-ryhmän hallinnon syyspäivien yhteydessä järjestämälllä vastaanoton hallintoneuvoston puheenjohtajille, osuuskauppojen toimitusjohtajille ja SOK-yhtymän ylimmälle johdolle (noin 50 henkilöä aveceineen) kaupungintalossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa perjantaina 8.9.2017 klo 17.30-19.00.

Vastaanoton kustannukset, alustavan arvion mukaan noin 2.000 euroa, maksetaan kaupunginhallituksen ao. määrärahasta.

Isännät vastaanotolle nimetään myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajasto nimeää vastaanotolle isännät.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi vastaanotolle isänniksi Arto Seppälän, Timo Halosen (pääisäntä), Markku Kakriaisen, Satu Taavitsaisen ja Oskari Valtolan.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat