Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtakunnalliset vapaan sivistystyön päivät Mikkelissä 24-25.8.2017

MliDno-2017-863

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtakunnalliset vapaan sivistystyön päivät järjestetään 24.-25.8.2017 Mikkelissä. Päiville odotetaan 100-140 osallistujaa vapaan sivistystyön vii­destä toimintamuodosta; kansalaisopistoista, kansanopistoista, kesäyliopistoista, opintokeskuksista ja liikunnan koulutuskeskuksista eri puolilta Suomea.

Vapaan sivistystyön päivät järjestetään vuorovuosina eri puolilla Itä-Suomea. Itä-­Suomesta on tullut aktiivinen toimija, sillä täällä toimii vireä Itä-Suomen vapaan si­vistystyön yhteistoimintaelin. Viime vuonna päivät järjestettiin Kuopiossa ja sitä edel­lisenä vuonna Joensuussa. Tänä vuonna on Mikkelin vuoro. Valtakunnalliset va­paan sivistystyön päivät 2017 järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen vapaan sivistys­työn yhteistoimintaelimen, Itä-Suomen aluehallintoviraston, Mikkelin kansalaisopiston sekä vapaan sivistystyön kansallisen yhteisjärjestön Vapaan Sivistystyö ry:n kanssa.

Opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelimen edustaja Kari Lehtola ja Mikkelin kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari ovat esittäneet, että Mikkelin kaupunki huomioisi seminaarin järjestämällä iltavastaanoton torstai-iltana 24.8.2017 noin 80 - 100 henkilölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Jaosto päättää järjestää vastaanoton noin 80-100 henkilölle Valtakunnallisten sivistystoimen päivien yhteydessä, torstaina 24.8.2017 klo 19.00-20.30 kaupungintalossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (os. Raatihuoneenkatu 8-10).

Vastaanoton kustannukset, alustavan arvion mukaan noin 1.500 euroa maksetaan kaupunginhallituksen ao. määrärahasta.

Isännät vastaanotolle nimetään myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää vastaanotolle isännät.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi vastaanotolle isänniksi Taina Harmoisen ja Jatta Juholan.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat