Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pro Viva la Dance ry:n ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus vuodelle 2017

MliDno-2017-1456

Kuvaus

Pro Viva la Dance Ballet Academy Master Class together with Vaganova Ballet Academy järjestetään Mikkelissä 2.-14.7.2017!

Jo kuudetta kertaa Hannu Pekka Holmströmin johdolla Mikkelissä järjestettävä kansainvälinen balettikurssi on ollut menestys - osallistujia on ollut jo 29 maasta. Kurssi tarjoaa maailman parasta klassisen baletin, karakteri-, repertuaari- ja historiallisten tanssien opetusta sekä tanssin historian luentoja. Kurssi huipentuu kansainväliseen Balettigaalaan konsertti- ja kongressisali Mikaelissa 14.7.2017. Gaalassa esiintyvät kurssille osallistuneet oppilaat sekä Vaganovan balettiakatemian mallioppilaat.

Mikkelin kaupunki ja Pro Viva la Dance ry ovat valmistelleet yhteistyösopimuksen, jossa määritellään kummankin tahon vastuut. Mikkeli maksaa tässä sopimuksessa saamistaan palveluista ja näkyvyydestä 5.000 euroa (laskutus alv 0%). Yhteistyösopimus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Pro Viva La Dance ry:n kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pro Viva la Dance ry/ Hannu Pekka HP Holmström, Mikkelin kaupunki/Emmi Eronen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat