Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Mikkelin ystävyyskaupunkien yhteinen tapaaminen 17.-20.7.2017

MliDno-2017-1080

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osana kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaa on valmisteltu kaupungin ystävyyskaupunkien yhteistä tapaamista Mikkelissä 17.-20.7.2017. Lähtökohtana on ollut Suomi100 –juhlavuosi sekä kaupungissa järjestettävät asuntomessut, jotka molemmat tekevät ajankohdasta ainutkertaisen. Asiasta on keskusteltu ystävyyskaupunkitapaamisissa kahden viime vuoden aikana ja ajatus yhteisestä tapaamisesta on otettu hyvin vastaan. Tapaamisen alustava ohjelma on liitteenä ja se sisältää yhteisen seminaariosuuden, jossa ystävyyskaupunkien kesken voidaan yhdessä keskustella ystävyyskaupunkitoiminnan kehittämisestä jatkossa.

Ystävyyskaupungeista on pyydetty ilmoittamaan neljä osallistujaa/kaupunki ja tällä hetkellä näyttää, että vieraita tulee osallistumaan yhteensä noin 20-25 hlö. Vierailusta aiheutuvista kustannuksista osa jaetaan Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. Kaupungiille vierailusta aiheutuvat kustannukset maksetaan ystävyyskaupunkitoimintaan varatusta määrärahasta. Vierailuille osallistuvat isännät nimetään myöhemmin kun luottamushenkilöiden paikkajako on selvillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelissä 17.-19.7.2017 järjestettävään ystävyyskaupunkitapaamiseen on ilmoittautunut yhteensä 22 henkilöä yhteensä viidestä ystävyyskaupungista tai –alueelta. Alustava ohjelma sekä ilmoittautuneiden lista on liitteenä. Maanantain vapaamuotoiseen risteilyyn isäntinä osallistuvat kaupungilta ainakin kaupunginjohtaja Timo Halonen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja markkinointisuunnittelija Emmi Eronen sekä Etelä-Savon maakuntaliitosta viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen. Em. henkilöt ovat vieraiden mukana koko vierailun ajan.

Ohjelman mukaisen tiistain illallisen isännöi maakuntaliitto, josta tilaisuuteen osallistuvat viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikön lisäksi ainakin maakuntajohtaja Pentti Mäkinen sekä maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Kakriainen.

Ohjelman mukaisen keskiviikon illallisen isännöi Mikkelin kaupunki.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 19.7.2017 Tertin kartanossa järjestettävän ystävyyskaupunki-illallisen isännät ja mahdolliset muut osallistujat ystävyyskaupunkivierailun eri osioihin. 

Päätös

Konserni- ja elinvoimajosto nimesi ystävyyskaupunki-illallisen isännäksi Markku Aholaisen, muihin vierailun eri osioihin kaupungin edustajiksi Outi Kaurian, Arto Seppälän, Seija Kuikan ja Kirsi Olkkosen.

Tiedoksi

Nimetyt isännät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat