Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kuudes Valtakunnallinen Yrityskummikonferenssi Mikkelissä 16.-17.8.2017.

MliDno-2017-1437

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuudes Valtakunnallinen Yrityskummikonferenssi järjestetään Mikkelissä 16.-17.8.2017.

Ensimmäisen päivän ohjelma on tarkoitettu yrityskummien jäsenille ja sisältää perinteisesti koulutuksellisen osuuden lisäksi isäntäkaupungin iltavastaanoton  Konferenssin pääseminaari järjestetään konserttitalo Mikaelissa 17.8. klo 9-14 ja se on suunnattu yrittäjille, yrityskummeille ja yhteistyökumppaneille. Pääseminaari on maksuton kaikille yrittäjille. Konferenssin yhteydessä järjestetään 15.8. ensimmäistä kertaa valtakunnallinen yrityskummigolfturnaus Annilassa. Konferenssiin odotetaan jopa kolmeasataa osallistujaa.

Tämänvuotisen konferenssin teemana on johtajuus. Kummikonferenssin yhteistyökumppaneita ovat Mikkelin kaupungin/Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriö, Y-Fennia, Nordea, Yksityisyrittäjien säätiö, Vaakuna Mikkeli sekä Avi Itä-Suomi. Kummikonferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja konferenssin järjestämispaikkakunta päätetään hakemusten pohjalta. Valintaan vaikuttavat erityisesti hakijapaikkakuntien hakemuksissaan esittämät sisällölliset seikat, teemat, järjestelyt ja kokouspuitteet sekä yhteistyökumppanit. Konferenssijärjestelyvastuun voittaminen on käytännössä edellyttänyt myös konferenssikaupungin lupautumista  iltavastaanoton järjestämiseen kokousvieraille. Näin on myös Mikkelin tapauksessa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy esittää, että Mikkelin  kaupunki järjestää ja isännöi yrityskummikonferenssin osallistujille kaupungin vastaanoton keskiviikkona 16.8.2017 klo 18.00-19.45 ja nimeää edustajansa tilaisuuteen. Tämän hetkisen ilmoittautumistilanteen mukaan iltatilaisuuteen odotetaan noin 150 osallistujaa. Itä-Suomen Avi on lupautunut tarjoamaan edustustilansa vastaanoton käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, etttä Mikkelin kaupunki osoittaa vieraanvaraisuuttaan Valtakunnallisen Yrityskummikummikonferenssin yhteydessä järjestämällä vastaanoton yhdessä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa noin 150 henkilölle keskiviikkona 16.8.2017 klo 18.00-19.45 Itä-Suomen aluehallintoviraston edustustiloissa.

Vastaanoton kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen ao. määrärahasta.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää isännät vastaanotolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi vastaanotolle isänniksi Timo Halosen, Armi Salo-Oksan, Olli Marjalaakson, Seija Kuikan ja Raimo Heinäsen.

Tiedoksi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy/Heikki Piironen, nimetyt edustajat, Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat