Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Konserni- ja elinvoimajaoston lausunto Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännöstä

MliDno-2018-2046

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi
Carita Hakkarainen, Hankinta-asiantuntija, Carita.Hakkarainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankintapalvelut on valmistellut kaupunkistrategian elinvoimaohjelman konsernirakenteen tiivistämisen mukaisesti kaupunkikonsernin yhteistä hankintasääntöä. Konsernin hankintasäännön tiivistymisen vuoksi ja kaupungin hankkijoiden toivomuksesta on tullut tarve ohjeistaa myös hankintojen toiminta- ja prosessitapoja. Tähän toivomukseen on vastattu luomalla kaupungin sisäinen hankintaohje.

Kaupunkikonserni noudattaa kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 429 hyväksymiä yhteisiä hankintaperiaatteita (hankintastrategia) ja kaupunginhallituksen 18.4.2017 §124 hyväksymää Mikkelin kaupungin hankintasääntöä soveltuvin osin. Nyt kaupunkikonsernille on tehty yhteinen hankintasääntö, joka korvaa aikaisemman Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja palvelee paremmin koko konsernia. Koska hankintasääntö koskee nyt koko konsernia, niin kaupungin hankintapäätösrajat on eriytetty erilliselle liitteelle A, joka ei koske konsernin muita osia.

Lupaus 2016 -kehittämisohjelman aikana hankitun Cloudia -sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt osin järjestelmäyhteyksien liittymätyön ja osin projektin jalkauttamisen resurssipulan vuoksi. Järjestelmä on ollut tähän saakka vain hankintapalvelujen käytössä. Nyt siirtoyhteys Cloudia Sopimuksesta CaseM -asianhallintajärjestelmän välillä on saatu toimintaan ja tuotannon kokonaisvaltainen käyttö on mahdollista. Hankintapalvelut on laatinut käyttöä varten sopimushallintaohjeen ja järjestelmän käyttö käynnistetään yksiköittäin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee luonnoksen tiedoksi ja lähettää sen lausunnolle konserni- ja elinvoimajaostolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on pyytänyt konserni- ja elinvoimajaostolta lausuntoa ehdotuksesta kaupunkikonsernin uudeksi hankintasäännöksi. Hankintasäännön valmisteluun olisi hyvä osallistaa myös alueen yrittäjiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää pyytää hankintasäännöstä lausuntoa Etelä-Savon kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. Lausunto pyydetään antamaan 14.11.2018 mennessä. Konserni- ja elinvoimajaosto antaa oman lausuntonsa kokouksessaan 20.11.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti järjestää hankintaohjeeseen liittyvän iltakoulun, johon kutsutaan Miksei Oy:n Ilkka Liljander ja edustajat Mikkelin yrittäjät ry:stä ja Etelä-Savon kauppakamarista.

Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on pyytänyt konserni- ja elinvoimajaostolta lausuntoa ehdotuksesta kaupunkikonsernin uudeksi hankintasäännöksi.

Konserni- ja elinvoimajaosto on pyytänyt hankintasäännöstä lausuntoa Etelä-Savon kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. Määräaikaan 14.11.2018 mennessä saatiin lausunto Etelä-Savon Yrittäjien Nuorten yrittäjien valiokunnalta. Lausunto on esityslistan liitteenä.

Lausunnossa toivotaan huomioimaan hankintasäännön valmistelussa mm. nuorten yrittäjien ja yritysten mahdollisuus osallistua tasavertaisesti hankintojen kilpailutuksiin. Lausunnon mukaan esimerkiksi liikevaihdon perusteella tapahtuvat rajaukset sekä liian ehdottomien ja laaja-alaisten referenssien vaatiminen jättävät nuoret yritykset ja yrittäjät usein hankintojen ulkopuolelle.

Lausunnossa mainitut seikat, kuten kilpailutusten kriteerit ja hankintakokonaisuuksien laajuus, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Kaupunkikonsernin hankintasääntöluonnoksessa asia on huomioitu hankintojen yleisissä periaatteissa. Periaatteen 3 mukaan paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan, ja periaatteen 4 mukaan hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta tarpeettomasti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää lausuntonaan, että kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännöksi.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto toimittaa Etelä-Savon Yrittäjien Nuorten yrittäjien valiokunnan lausunnon tiedoksi Hankintapalveluille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että koserni- ja elinvoimajaosto esittää perustettavaksi elinkeinoelämän edustajen kanssa hankintasäännön seurantaryhmän. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Kaupunginhallitus