Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kaupungin työllisyyspalvelujen palvelupäällikön virkavapaus

MliDno-2017-1595

Valmistelija

  • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintopalvelujen työllisyydenhoidon esimies palvelupäällikkö Pekka Patama hakee virkavapautta ajalle 14.8.2017-31.7.2019. Virkavapauden aikana Patama työskentelisi OSKE - osaamisen kehittämisen pajat  -hankkeen projektipäällikön tehtävissä.

Hanke on Etelä-Savon Koulutus Oy:n hakema. Kehittämishanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä. Hanke tukee kaupungin työllisyydenhoitoa ja erityisesti nuorten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvien toimintatapojen kehittämistä ja eteenpäin viemistä.

Hankepäätös on liitteenä.

Palvelupäällikön sijainen on kehityspäällikkö Merja Airas. Kehityspäällikkö on jäänyt osa-aikaeläkkeelle 1.1.2017, joten virkavapauden ajaksi on tarkoituksenmukaista palkata sijainen. Koska kysymyksessä on virka, on se laitettu julkiseen hakuun. Hakijoiden perusteella on haastateltu 4 hakijaa. Valintapäätöksen tekee hallintojohtaja.

Työllisyyspalveluihin kuuluu henkilökuntaa työllisyyspalveluissa ja työpajoilla n. 20.  Lisäksi kuuluu ESSOTE:ssa toimiva TYP-Reitti kehittämiskumppanina.

Yli vuoden kestävät virkavapaudet kuuluvat kaupunginhallituksen jaoston päätettäväksi.

Hallintopalvelut esittää, että palvelupäällikkö Pekka Patamalle myönnetään virkavapaus Oske-hankkeen projektipäällikön tehtäviin em. perusteilla ajalle 14.8.2017 – 31.7.2019.  Tehtävä tukee kaupungin työllisyydenhoitoa yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Palvelupäällikön osallistuminen em. hankkeeseen lisää kaupungin työllisyydenhoidon ja koulutuksen näkökulmia tulevissa valtakunnallisissa muutoksissa.

Virkavapaus ja siitä aiheutuvat järjestelyt eivät lisää kaupungin kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää palvelupäällikkö Pekka Patamalle virkavapautta ajalle 14.8.2017 – 31.7.2019  Oske-hankkeen projektitehtäviin edellä esitetyillä perusteilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Patama, Merja Airas, Etelä-Savon Koulutus Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi