Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous 28.3.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-589

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 28.3.2018 klo 14 Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa on:

 • esitettävä
  • tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
  • tilintarkastuskertomus;
 • päätettävä
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
   • Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan.
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle;
 • tilintarkastajan ja tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista;
  • Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella 2018 –2019 seuraavat palkkiot:
   • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20.000 euroa
   • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23.000 euroa
   • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35.000 euroa
   • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.
  • Toimikauteen 2017–2018 verrattuna vuosipalkkioita esitetään korotettavan niin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan kuin jäsentenkin osalta 5.000 eurolla vuodessa. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.
 • valittava
  • tarvittaessa hallituksen jäsenet;
   • Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudella 2018–2019 on kahdeksan (8).
   • Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Markku Koponen ja Kari Laukkanen.
   • Omistajien nimitys valiokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa valiokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouskutsuun.
 • tilintarkastaja;
  • Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kuntarahoituksen yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää tarvittaessa edustajan Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 28.3.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elivoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi talousjohtaja Heikki Siiran ja varalle taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitisen. Kaupunginjohtaja antaa tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumisesta.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.