Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Yhtiöjärjestyksen mukaiset perustiedot keskeisiltä konserniyhtiöiltä

MliDno-2017-1807

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi Mikkelin kaupunkikonsernin keskeisten konserniyhtiöiden yhtiöiden perustietoja siten, kuin ne on yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjattu.

Etelä-Savon Energia Oy

Yhtiön toimiala on energiahuoltoon liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita. Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on kilpailevan, energiahuoltoa harjoittavan laitoksen, yrityksen tai näiden emo-, sisar- tai tytäryhtiöiden palveluksessa työ- tai virkasuhteessa tai näiden toimielimissä.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Yhtiön toimialana on elinkeinoelämän edistäminen, vahvistaminen ja monipuolistaminen, yritystoiminnan kehittäminen sekä yritystoiminnan aloittamisen helpottaminen Mikkelin maalaiskunnassa. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja alueita, rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja sekä laitteista luovutettavaksi edelleen joko vuokraamalla tai myymällä sekä omistaa kiinteistöyhtiön osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi harjoittaa omaan liiketoimintaansa liittyvää muuta palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiö voi toimialueensa pk-yritystoiminnan turvaamiseksi sijoittaa tarvittavaa pääomaa toimiviin ja perustettaviin yrityksiin sekä antaa takauksia.

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti neljä (4) - kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi.

Metsäsairila Oy                                                                   

Yhtiön toimialana on jätehuolto ja jätteiden hyötykäytön edistäminen Etelä-Savossa ja omistajakuntien alueella. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein ja se kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätejakeiden myynnillä.  Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita maa-alueita ja muuta kiinteää tai irtainta omaisuutta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa jätehuoltoon liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa. Yhtiön purkautuessa jaetaan sen netto-omaisuus osakkeen omistajille osakepääoman suhteessa käytettäväksi jätehuoltoa edistäviin tarkoituksiin.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Mikalo Oy

Yhtiön toimiala on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolto- ja isännöintitoiminta.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.  Viisi (5) hallituksen jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin n ja kaksi (2) Mikkelin Vuokratalon Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Kaksi (2) varajäsenistä tulee valita Mikkelin kaupungin ja yksi (1) Mikkelin Vuokratalon Oy:n vuokralaisneuvoston nimeämistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikkelin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa asuntojen vuokraustoimintaa sekä asumisoikeussopimusten nojalla luovuttaa huoneistojen hallintaoikeuksia. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöä, asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita tai muuta toimintaansa liittyvää omaisuutta. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiön, tavoittelematta voittoa ja jakamatta osakkailleen vastikkeetonta etuutta.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heidät valinneet yhtiökokouksen päätyttyä ja loppuu vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (Moas)

Yhtiön toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä toimien asuntojen ja asuinkiinteistöihin liittyvien liiketilojen rakennuttaminen, omistaminen, hallitseminen, vuokraaminen ja osakkeiden omistaminen. Omistamiaan ja hallintaansa saamiaan asuntoja yhtiö vuokraa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville opiskelijoille sekä muille nuorille ja erityistyhmille asunnoille. Asuinrakennuksiin mahdollisesti liittyvä muut tilat yhtiö vuokraa ensisijaisesti sosiaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi yhtiö voi vuokrata asuntoja myös muille tilapäistarkoitukseen mm. kansainvälistä opiskelija-, tutkia ja nuorisovaihtoa edistävään toimintaan sekä kesähotellitoimintaan. Yhtiö voi harjoittaa isännöinti- ja kiinteistönhoitotoimintaa.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita kiinteistöjä. Tämän lisäksi yhtiön toimiala on rakennuttaa, omistaa, ylläpitää koulutus- ja opetustoiminnan, muun julkisen palvelutoiminnan, majoitustoiminnan sekä asuinhuoneistotoiminnan tarvitsemia tiloja sekä vuokrata niitä käyttäjille.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteen mukaisesti. Yhtiö voi omistaa arvopapereita.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikkelin Jäähalli Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 30 tontilla nro 1 olevat hallirakennukset. Yhtiö voi harjoittaa myös urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvää liiketoimintaa.

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Yhtiön toimialana on Mikkelin alueen elinkeinoelämän ja Mikkelin innovaatioympäristön edistäminen, vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä yritystoiminnan kehittäminen ja uuden yritystoiminnan edistäminen Mikkelin seudulla, kaupungin ja talouselämän keskinäisen yhteistoiminnan vahvistaminen, toimijoiden yhteistoiminnan edistäminen sekä Mikkelin edun valvominen elinkeinopolitiikan alalla etenkin ulkopuolisen rahoituksen ja resurssien saamiseksi seudulle. Yhtiö markkinoi ja kansainvälistää Mikkelin aluetta ja kehittää Mikkelin eri alojen palveluja.

Yhtiö edistää korkean osaamisen ja uusien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa tekemällä yhteistyötä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten sekä erilaisten oppilaitosten ja yrityksien kanssa tarjoamalla niille projekti- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toteuttamalla alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi ottaa vastaan lahjoituksia. Yhtiön edellä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi se voi omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja alueita, rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja sekä laitteita luovutettavaksi edelleen joko vuokraamalla tai myymällä sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi omistaa muitakin osakkeita kuin kiinteistöyhtiön osakkeita ja osuuksia.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Etelä-Savon Koulutus Oy

Yhtiön toimialana on ylläpitää kulloinkin voimassaolevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammatillista koulutusta sekä lukiokoulutusta (vaihtoehtoisesti toisen asteen koulutusta) sille toimiluvassa/järjestämisluvassa määrätyn koulutehtävän mukaisesti. Yhtiö voi harjoittaa myös toimialansa puitteissa muuta koulutustoimintaa. Lisäksi yhtiö järjestää toisen asteen koulutuksen tasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa palvelu-, ravintola-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiön tilinpäätöksen mahdollisesti tuottama voitto on aina vuosittain siirrettävä voitto- ja tappiotilille sekä käytettävä yhtiön järjestämisluvan mukaisen koulutuksen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikkelin Ravirata Oy

Yhtiön toimiala on, kenellekään osakkeenomistajalle taloudellista hyötyä tuottamatta ja osinkoa jakamatta, edistää hevoskasvatusta ja raviurheilua, järjestää ravi- ja ratsastuskilpailuja, hevosnäyttelyitä ja muita raviurheiluun liittyviä tilaisuuksia, hallita Mikkelin kaupungin alueella ravirataa alueineen, rakentaa, omistaa ja hallita rakennelmia ja rakennuksia sekä vuokrata niitä sekä tarjota palveluja eri tapahtumiin Mikkelin raviradan alueella. Ravikilpailujen järjestämisen osalta on otettava huomioon, mitä arpajaislaki ja muut säädökset sekä ravikilpailusäännöt määräävät niiden järjestämisestä. Yhtiö toimii yhteistyössä muiden raviratojen ja raviurheilun keskusjärjestön kanssa.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikkelin kaupungilla on oikeus asettaa hallituksen jäsenistä (2). Mikkelin kaupungin tulee ilmoittaa nämä kaksi (2) asettamaansa hallituksen jäsentä viimeistään yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan viimeistään joulukuussa pidettävässä yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konserniyhtiöiden yhtiöjärjestyksen mukaiset perustiedot tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.