Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mikalo Oy:n hakemus määräaikaiseen poikkeukseen arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä

MliDno-2017-1842

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama Mikalo Oy pyytää, että kaupunki myöntää yhtiölle määräaikaisen poikkeamisluvan arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä.

Esityksen perusteluna yhtiö esittää, että sillä on vapaita asuntoja eri puolilla Mikkeliä runsaasti, viime syksynä tehdyn asuntomarkkinaselvityksen mukaan yli kaksisataa. Yhtiön asunnoissa oli vuonna 2015 vajaakäyttöä 4,2 % eli käyttöaste oli 95,76 %, 2016 vajaakäyttöä 4,9 % eli käyttöaste oli 95,06 %, vuoden 2017 aikana vajaakäyttö on lisääntynyt edelleen.

Perusteluina on myös, että aravavuokrataloyhtiöissä vuokranmääritys tehdään omakustannusperiaatetta noudattaen. Omakustannusperiaatteiden mukaisesti yhtiön on katettava menot asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla. Vajaakäyttöä aiheuttaa väestön väheneminen sekä se, että yhtiöllä on suhteessa kysyntään liikaa isoja asuntoja, kun kysyntä kohdistuu pääosin pienasunnoille. Yleismaailmallinen taloustilanne vähentää myös kysyntää, koska työpaikkoja ei ole avoinna normaalia määrää. Parantaakseen yhtiön omistuksessa olevien vuokra-asuntojen käyttöastetta, yhtiö on viime vuosien  aikana tehty monipuolisia toimenpiteitä, joilla on sopeutettu asuntokantaa kysyntää vastaavaksi. Näitä toimenpiteitä ovat olleet asuntojen käyttötarkoituksen muutokset (mm. päiväkotikäyttö), kohteita on purettu ja myyty purettavaksi sekä pilkottu isoja asuntoja pienasunnoiksi.

Tilanteen tasapainottamiseen tulisi saada lisää välineitä mm. siten, että asunnon hakeminen olisi helppoa, joustavaa ja byrokratia olisi mahdollisimman vähäistä.

Selkeästi on ollut havaittavissa, että Mikkelissä vuokra-asuntojen tarjonta on lisääntynyt, vaikka paikkakunnan väkiluvun määrä on pienentynyt. Sijoittajien etuna ylitarjontatilanteessa vuokra-asuntomarkkinoilla on se, että he voivat määritellä vuokratason joustavasti ja ilman erityisiä asiakirjoja. Yleensä riittää kun yksityinen taho tarkastaa luottotiedot.

Aran asukasvalintaoppaan mukaan asukasvalintojen valvonnan sisällöstä kunnissa päätettäessä on otettavahuomioon koko asuntokannan asuntomarkkinatilanne sekä asuntojen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut kunnan sisällä. Asukasvalintojen ja niiden valvonnan tulisi tällöin olla riittävän joustavaa. Valtioneuvoston asetuksessa, asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin, sanotaan mm. näin “Milloin edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot ovat lähinnä asetuksessa määrättyjä edellytyksiä.”

Mikalo Oy esittää, että Mikkelin kaupunki myöntää yhtiölle määräaikaisen luvan poiketa arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta säännöistä siten, että lupa on voimassa kunnes hakijan vuokra-asuntojen käyttöaste on kumulatiivisesti yli 96 %, enintään kuitenkin kaksi vuotta.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen (valtuusto 23.5.2016.§57) mukaan kaupunginhallituksen jaosto käsittelee ja päättää ennakkolupa-asiat konserniohjausryhmän valmistelun ja kaupunginjohtajan esittelyn pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää Mikalo Oy:lle määräaikaisen luvan poiketa arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta säännöistä. Lupa on voimassa kunnes hakijan vuokra-asuntojen käyttöaste on kumulatiivisesti yli 96 %, enintään kuitenkin kaksi vuotta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markku Kakriainen, Kalle Nieminen

Tiedoksi

Jouni Riihelä ja Mikalo Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.