Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Konsernirakenteen tiivistämistä valmistelevan työryhmän työohjelma ja valmisteluaikataulu

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu. Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Valmistelun taustaksi kartoitetaan nykytilaa ja jo tehtyjä selvityksiä. Konsernirakennetta käsiteltiin mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2016 § 42 vastauksessa valtuustoaloitteeseen; konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus.Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 20.2.2017 § 15  Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset.

Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi konsernirakennetta koskevat aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat.

Kokouksessa asiaa selostaa konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konsernirakennetta koskevat selvitykset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäseniksi Olli Marjalaakson, Raimo Heinäsen, Arto Seppälän, Jukka Saikkosen, Outi Kaurian ja Timo Halosen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seuraavaan jaoston kokoukseen tuodaan esitys työohjelmasta ja valmisteluaikataulusta ja sen jälkeen päättää lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto käy läpi alustavan työohjelman ja valmisteluaikataulun ja päättää sen jälkeen lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.

Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia:

  • Yhtiöiden tavoitteet
  • Tuloutus
  • Taloudellisen aseman arviointi
  • Tulevat investointihankkeet
  • Perusteet omistukselle
  • Konsernirakenteen kehittäminen
  • Konserniohjauksen toteutus

Tehtävän laajuden ja haastavuuden vuoksi selvitys saattaa vaatia myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä. 

Työohjelma ja alustava aikataulu käydään läpi kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päätää käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen, keskustelee selvityksen toteuttamistavasta ja aikataulusta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen liitteenä olevan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti pyytää kaupunginhallitukselta konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun lisäaikaa huhtikuun 2018 loppuun asti.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.