Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Luottokorttihakemukset 2018

MliDno-2018-105

Valmistelija

  • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungilla on ollut käytössä henkilökohtaisia luottokortteja sekä ajoneuvokohtaisia kortteja. Lisäksi Nordean First Card -luottokorttien käyttöä on kokeiltu pienhankintoihin esim. Lähemäen koululla, Saksalan päiväkodilla ja liikuntatoimessa. Kokeilun aikana käytössä on ollut ohje, jota on nyt päivitetty ja laajennettu koskemaan kaikkia kaupungille haettavia maksuaikakortteja (ml. kauppojen ja huolto-asemien myöntämät bonus- ja etukortit). Korttiohjeessa on ohjeistettu myös korttien sisäiseen valvontaan liittyviä toimenpiteitä (käyttösitoumus sekä maksuaikakorttiluettelo).

Maksuaikakortti ohjeen liitteenä 1 on kortin käyttäjän allekirjoitettavaksi tuleva käyttösitoumus, jonka tarkoituksena on vastuuttaa henkilö huolehtimaan kortista sekä toimittamaan kirjanpitoa varten tarvittavat kuitit laskun liitteeksi. Ohjeen liitteenä 2 on maksuaikakorttilista, joka toimii samalla myös kuittauslistana kortin luovuttamisen ja palauttamisen yhteydessä. Listojen perusteella pystytään valvomaan korttien oikeellista käsittelyä sekä raportoimaan korttien käyttäjät keskitetysti.

Seuraaviin kaupungin tehtäviin esitetään haettavaksi Nordean First Card -luottokortteja:

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja sekä strategia- ja kehityspäällikkö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupungin maksuaikakortti ohje liitteineen hyväksytään käyttöön 11.9.2018 alkaen toistaiseksi.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, hallintojohtajalle, talousjohtajalle, sivistystoimenjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, tekniselle johtajalle sekä strategia- ja kehityspäällikölle haetaan Nordean First Card -luottokortit 1 000 euron kuukausittaisella käyttörajoituksella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja, strategia- ja kehityspäällikkö.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi