Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vierailukutsu Békéscsabasta 27.-30.4.2018

MliDno-2018-768

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin ystävyyskaupungissa, Békéscabassa järjestetään 27.4.-30.4.2018 Medieval Games of Békéscaba -tapahtuma ja Békéscsaban uudelleenasuttamisen 300-vuotisjuhla. Tapahtumien yhteydessä järjestetään Békéscaban ystävyyskaupunkien kokouksia.

Em. tapahtumiin liittyen Békéscaban kaupunki on kutsunut kaupunginjohtaja Timo Halosen ja kaksi muuta Mikkelin kaupungin edustajaa (yhteensä 3 henkilöä) vierailulle Békéscabaan.

Vierailuohjelma tarkentuu myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajat vierailulle Békéscsabaan 27.-30.4.2018.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että vierailusta aiheutuvat kustannukset maksetaan ystävyyskuntatoimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi edustajakseen Arto Seppälän. Lisäksi kaupunginjohtaja Timo Halonen nimeää matkalle osallistuvan viranhaltijan.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetyt, Aki, Kauranen, Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi