Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2018

MliDno-2018-723

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.4.2018 klo 12.00 Hotelli Cumuluksessa, Mikonkatu 9, Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Tilinpäätös vuodelta 2017
 • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
 • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 253 204,17 euroa ja taseen loppusumma on 98 140 046,33 euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta noin 0,31 % ollen 23,1 miljoonaan euroa.
 • Tilikauden tuloksen käyttäminen
  • Yhtiön hallituksen esitys: Kirjataan tilikauden tulos 253 204,17 euroa vapaaseen pääomaan voitto- / tappiotilille
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Osingon jakaminen
  • Yhtiön hallitus esittää, ettei vuodelta 2017 suoriteta osingon jakoa.
 • Yhtiöjärjestyksen muutos
  • Yhtiö on toimittanut Mikkelin kaupungille ennakkolausunnon yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. (Kvalt. 13.11.2017 § 83)
 • Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot
  • Yhtiön hallitus esittää, että hallituksen jäseniin noudatetaan Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymää, kulloinkin voimassa olevaa palkkiosääntöä. Lisäksi puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 2175 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 850 euroa vuodessa. Tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan.
 • Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
  • Vuonna 2017 4.9. asti Mikkelin kaupungin nimeäminä varsinaisina jäseninä ovat toimineet Juhani Alanen pj, Kalle Nieminen, Riitta-Leena Jantunen, Juhani Oksman ja Outi Hokkanen. Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston esittäminä ovat toimineet Eeva Kiiskinen ja Pentti Laaksonen. Varajäseninä ovat toimineet Jaana Haikarainen ja Hamid Al-Sammarree. Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston esittämänä Paavo Lähdetluoma.
  • 4.9. alkaen hallituksessa ovat olleet Markku Kakriainen pj., Kalle Nieminen, TuulaKohvakka, Satu Hytönen, Jorma Harmoinen, Pentti Laaksonen ja Eeva Kiiskinen. Varajäseninä ovat toimineet Elisa Jantunen ja Jukka Rossi sekä vuokralaisneuvoston esittämänä Paavo Lähdetluoma.
 • Tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
  • Tilintarkastajina ovat toimineet PwC julkistarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Elina Hämäläinen ja PricewaterhouseCoopers päävastuullisen tilintarkastajana HT Päivi Väisänen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 100 %.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Mikalo Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikalo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että Jukka Rossi siirtyisi hallituksen 1. varajäseneksi.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.