Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-692

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2018, klo 10:00 Metsäsairila Oy:n neuvotteluhuoneessa, Arkistokatu 12, Mikkeli

 • Käsiteltävät asiat:
 • Toimitusjohtajan katsaus
 • Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös käsittäen taseen, tuloslaskelman, vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen
 • Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • Liikevaihto: 5 924 22,18 (2016: 6 036 258,71)
  • Tilikauden voitto: 877 728,50 (2016: 781 089,28)
  • Taseen loppusumma: 10 437 239,59 (2016: 9 756 599,04)
 • Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
  • Yhtiön hallitus esittää, että voitosta jaetaan osinkoa 4,24euroa /osake, yhteensä 350 000 euroa. Osinko maksetaan 30.6.2018. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille.
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Yhtiöjärjestyksen päivittäminen
  • Yhtiöjärjestykseen esitettävät muutokset:
  • Yhtiöjärjestysmuutoksista on pyydetty konserni- ja elinvoimajaoston ennakkokantaa
  • Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia seuraavasti:
   • 7§ Yhtiön hallitus
    • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   • 11§ Tilintarkastajat
    • Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
   • 12§ Varsinainen yhtiökokous
   • Kokouksessa on esitettävä:
   • 1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen
   • 7. poistetaan (maksupolitiikan perusteista)
   • 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
 • Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi
  • Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Toimikausi päättyy yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseniksi valittavien on annettava suostumus tehtävään. Mikkelin kaupunki nimittää hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä.
  • Hallitus 2017:
   • Olli Miettinen, puheenjohtaja
   • Panu Jouhkimo, varapuheenjohtaja
   • Tea-Tuulia Roos
   • Markku Tiainen
   • Eija Kaihila
   • Risto Pöntinen
   • Noora Ruuth
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
  • Yhtiön hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajien ja jäsenien vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Metsäsairila Oy:n hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan samansuuruisena kuin Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenten palkkiot. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot maksetaan samansuuruisena kuin Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot. Kokouspalkkiot maksetaan soveltaen Mikkelin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.
 • Tilintarkastajien valinta
  • Tilintarkastajaksi esitetään samaa tilintarkastusyhteisöä kuin Mikkelin kaupungilla on tilien tarkastajana. Yhtiön hallitus esittää, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy.

Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaa 20.6.2017 nimennyt Metsäsairila Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Metsäsairila Oy:n varsinaisen yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajallle ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Eija Kaihilan tilalle Pirjo Paanasta sekä kertomaan konserni- ja elinvoimajaoston ennakkokannan yhtiöjärjestysmuutoksista.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.