Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2018

MliDno-2018-746

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.4.2018 klo 10.00 osoitteessa: HTC Pinta, Kolumbus, osoite: Tammasaarenkatu 3, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat

 • Tilinpäätöksen vahvistaminen
 • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön tilinpäätöksen.
 • Taseen osoittaman voiton käyttäminen
  • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) – tilille.
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • Yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti
  • Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
   • 1. Yhtiön hallitus ja toimiva johto valtuutetaan jatkamaan yhtiön strategiatyötä varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten mukaisesti ja
   • 2. kutsumaan tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen
  • Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti
   • 1. päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin ja
   • 2. valtuuttaa yhtiön hallituksen ja toimivan johdon ryhtymään tarvittaviin valmistelutoimiin päivitetyn strategian mahdollistamiseksi ja
   • 3. että valmistellut esitykset tuodaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi.
  • Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätöksen mukaisesti hallitus on yhdessä toimivan johdon kanssa vuoden 2017 aikana tehnyt valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen päättämien strategisten linjausten toteuttamiseksi siinä määrin kuin se on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien myöhästymisestä huolimatta ollut mahdollista. Sote- ja maakuntauudistuksen viivästymisen vuoksi yhtiön hallitus ei ole nähnyt vielä tarpeelliseksi kutsua koolle ylimääräistä yhtiökokousta.
  • Yhtiön hallitus hakeekin edelleen yhtiökokouksen valtuutusta jatkaa valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten toteuttamiseksi sekä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään muun muassa muutoksista yhtiöoikeudellisiin dokumentteihin päivitetyn strategian toteuttamisen mahdollistamiseksi.
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
 • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
   • Kimmo Rasila, toimitusjohtaja, Execnet Oy (PJ)
   • Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä, Turun kaupunki (VPJ)
   • Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
   • Maire Ahopelto, johtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
   • Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Colliers International Finland Group Oy
   • Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy
  • Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
   • Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
   • Kari Kankaala, kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
  • Edellä mainituista henkilöistä Kimmo Rasilaa, Sirpa Ojalaa ja Riitta Ahlholmia esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kimmo Rasila ja varapuheenjohtajaksi Jukka Laiho.
 • Ohjausryhmien jäsenten valinta
  • Nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
  • Mikkelin kaupungilta Infra- ohjausryhmään on ehdolla Tuomas Fjällström, tietohallintopäällikkö
 • Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2018-2019
  • Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
   • lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, Espoo
   • johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
   • kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
   • strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola
   • tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
   • hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto
   • sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
   • toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
   • toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
  • Edellä mainituista henkilöistä Tarja Virmalaa ja Sanna Varpukaria esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.
 • Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
  • kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/ kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa / kokous
  • Nimitysvaliokunta esittää, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:
  • Nimitysvaliokunta esittää edelleen, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:
   • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
   • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
   • hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa; kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous.
   • Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota. Ehdotetut palkkiot ovat samansuuruiset kuin nykyisellä toimikaudella.

Konserni- ja elinvomajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kuntien Tiera Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.