Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Anomus palkattomasta virkavapaudesta, Korhonen Leila

MliDno-2018-760

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Leila Korhonen anoo palkatonta virkavapaata sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen varhaiskasvatuksen palvelupäällikön virasta ajalle 1.5.2018-31.12.2019 hoitaakseen ylitarkastajan viransijaisuutta Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen puoltavat virkavapaan myöntämistä.

Mikkelin kaupungissa on ollut linjana, että yli vuoden virka- tai työvapaata on myönnetty vain jos kyse on ollut määräaikasesta tehtävästä ja tehtävästä on katsottu olevan hyötyä työnantajalle, kun henkilö palaa takaisin. Näin ollen myös henkilöstöpalvelut puoltaa virkavapaan myöntämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koserni- ja elivoimajaosto päättää myöntää Leila Korhoselle hänen pyytämänsä palkattoman virkavapaan ajalle 1.5.2018-31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi