Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 4.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Toiminnan ja talouden seuranta 7/2018, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2018-876

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2018 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2018 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2018 talousarvion valmistelun pohjana.

Raportti sisältää seuraavat osat

  • tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, tuloskortit
  • tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta
  • koko kaupungin investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet raportissa

 

Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä 7.9. mennessä.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen johdon mukaisesti tulojen ja menojen ennuste on seuraava:                

Toiminnan tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti ja menojen arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. euroa budjetoidusta. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 2 milj. euroa pienemmäksi. Menojen ylitykset johtuvat suurelta osin lisääntyneistä koulujen ja päiväkotien väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksista, joita ei ollut budjetoitu tälle vuodelle. Heinäkuun seurannan yhteydessä esitetään lisämäärärahaa 1,3 milj. euroa Vuokrauspalveluihin.

Investointien mahdolliset määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnan ja talouden heinäkuun toteumaraportti liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 7/2018 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 1,3 milj. euron lisämäärärahan Vuokrauspalvelujen tulosyksikölle 140261331 väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.