Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 4.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017 kaupunkiympäristölautakunnan osalta

MliDno-2018-695

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuuston 18.6.2018 § 74 päätöksen mukaisesti pyydetään lautakuntia ja johtokuntia valmistelemaan selvitykset arviointikertomukseen: ”Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja kaupunginhallitusta kehoitettiin raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2018 loppuun mennessä toimenpiteitä,​ joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien,​ kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty”

Lautakuntien ja johtokuntien hyväksymät vastineet arviointikertomukseen toimitetaan sähköpostilla Word-muodossa talouspalveluihin 14.9.2018 mennessä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 on luettavissa mm. W:\Talous\TP2017\Arv.kertomus\Liite Kv Arviointikertomus 2017 tai KV 18.6.2018 § 34.

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa seuraavaa tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tarkastuslautakunta: Kiinteistöjen sisäilmaongelmista on tullut vuosittain toistuva ja kasvava haaste. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet oireita tilojen käyttäjille ja myös väistötiloista on aiheutunut isoja kustannuseriä kaupungille. Pidemmällä aikavälillä tilanne on kestämätön. Onko löydettävissä menetelmiä, joilla pystytään varautumaan haittatekijöihin tai ainakin hoitamaan ongelmatilanteet paremmin ennakolta tai vähintäänkin aikaisemmassa vaiheessa kuin viimeaikaisissa kohteissa? Uudiskohteiden rakentamisen suunnittelussa, valvonnassa ja käyttöönotossa ei ole enää varaa epäonnistua.

Vastaus: Sisäilmaongelmat johtuvat suurilta osin ikääntyneestä rakennuskannasta, jonka tekninen käyttöikä on lopuillaan tai kohteiden tekniset ratkaisut eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. Kaupunkirakenneselvityksessä on vahva sitoutuminen ikääntyneen rakennuskannan uusimiseen ja rakennuskannan vähentämiseen.

Kaupunki on rekrytoinut sisäilma-asiantuntijan, joka toimii rakennuttajien tukena myös sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisessä. Aikaisemmin sisäilma-asioita hoidettiin vain osana kunnossapitoinsinöörin työnkuvaa. Kaikki uudet kohteet rakennetaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämän Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti.

Sisäilmaprosessia ja niistä tiedottamista on kehitetty koko kaupungin sisäilmatyöryhmässä. Kohteiden määriä vertailtaessa sisäilmaongelmien määrä on vähenemään päin. Viimeaikaisten ongelmakohteiden suuri koko on asettanut sekä teknisiä, että taloudellisia haasteita, joihin pitkäaikaisena ratkaisuna on tulossa uudiskohteita. Tarvittaessa ongelmakohteissa hyödynnetään väistötilaprosessia.

Tarkastuslautakunta: Lomituspäivien määrä 18.286 laski edellisestä vuodesta 6 prosenttia ja jäi selvästi tavoitteesta 26.000. Myös maatilojen määrä väheni edellisvuodesta (-24). Miten lomituspalvelut saatiin hoidettua?

Vastaus: Talousarvioon asetettu 26 000 lomituspäivien määrällinen tavoite oli nykytiedon valossa asetettu talousarviossa liian korkealle, Mela:n vahvistaman tilaston mukaan vuoden 2016 lomituspäivien määrä oli 19 805 päivää ja 2017 lomituspäivien määrä oli 18 610 päivää. Lomitusta käyttävien yrittäjien määrä on laskenut seuraavasti: v. 2015 434 yrittäjää, v. 2016 415 yrittäjää ja v. 2017 391 yrittäjää.

Lomituspalveluissa etusijalla on sijaisapulomitus yrittäjän sairastuessa. Haetut sijaisapulomitukset pystyttiin hoitamaan, osassa sijaisapulomituksessa lomitusta ei voitu järjestää koko sijaisapujaksolle, kyseessä oli yksittäisiä päiviä.  Lomaoikeuden omaavalla yrittäjällä on 26 vuosilomapäivää. kaikkia myönnettyjä vuosilomapäiviä ei lomitettu kalenterivuoden 2017 aikana. Vuonna 2017 siirtyi yhteensä 1356 lomapäivää lomitettavaksi vuoden 2018 puolelle. Syinä lomapäivien siirtymiseen seuraavalle vuodelle oli lomittajan tai yrittäjän sairastuminen ja muut perusteltavissa olevat syyt. Vuosilomien siirtyminen seuraavalle vuodelle helpottaa lomittajien työllistymistä tasaisemmin hiljaisena talvikautena. Yrittäjien on pidettävä siirtyneet vuosilomat maaliskuuhun mennessä.

Tämän lisäksi lomituspalvelut ovat tarjonneet tiloille tuettua maksullista lomittaja-apua yhteensä 2506 päivää. Kokonaisuutena lomituspalvelut on saatu hoidettua hyvin. Yrittäjille suunnatussa asiakastyytyväisyyskyselyssä lomituspalvelut saivat yleisarvosanaksi 4,31 asteikolla 1-5.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2017 esittämiin kysymyksiin koskien lautakunnan alaista toimintaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.