Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite Mikkelin Juvantien saattamisesta turvallisemmaksi ja kaupunkiympäristöön sopivammaksi tieosuudeksi

MliDno-2017-2363

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jenni Tissari ym. esittivät 13.11.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

Juvantie on vanha valtatie, joka on edelleen tyypiltään hyvin leveä, eikä lainkaan kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tieosuus. Tieosuus on hyvin runsaasti liikennöity ja poikkileikkauksensa vuoksi myös raaskaanliikenteen suosiossa. Kyseisellä tieosuudella nopeudet nousevat vaarallisen usein kohtuuttoman suuriksi. Nykyisen Vt 5 hankkeen valmistumisen myötä olisi Juvantienkin muutoksen aika, jolloin raskasliikennekin siirtyisi luontaisesti käyttämään pääosin jo valmistuneita kiertoliittymiä, pois aktiivisen ja suositun asuinympäristön keskeltä. Poliisiviranomainenkin on esittänyt huolensa tieosuudella tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta.

Nykyinen Juvantie kulkee reittiä, jonka lähes välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita lapsille ja nuorille suunnattuja päivittäisiä toimintoja (koulut, päiväkodit, kerhot, nykyinen Itäinen neuvola, hammaslääkäri), kaksi kauppaa, mahdollinen tuleva kolmas Lidl sekä puistoja ja bussipysäkkejä, joissa lapset ja nuoret liikkuvat. Kevyenliikenteenväylä on kyseisellä tieosuudella paikoittain vaarallisen huonokuntoinen ja nykyiseen käyttömääräänsä nähden aivan liian kapea. Yhdistelmä on tällä hetkellä hengenvaarallinen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kevyenliikenteen, kasvavan liikennöinnin, sekä yritystoiminnan yhteensovittamiseksi, Juvantien muuttamista turvallisemmaksi sekä kaupunkiympäristöönsä sopivammaksi tieosuudeksi.

Mikkelissä 13.11.2017

Jenni Tissari /sd.
Jatta Juhola, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Marita Hokkanen, Hannu Tullinen, Soile Kuitunen,
Arto Seppälä, Satu Soivanen, Pekka Pöyry,
Juha Vuori, Jukka Rossi, Oskari Valtola,
Satu Taavitsainen, Markku Aholainen, Raine Lehkonen,
Jarno Strengell, Tapani Korhonen, Heli Kauppinen,
Nina Jussi-Pekka, Mikko Siitonen, Kerttu Hakala,
Petri Pekonen, Eero Aho, Toni Maczulskij,
Hannu Toivonen, Taina Harmoinen, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ulla Vanhakartano, liikennesuunnittelija, Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi

Kuvaus

Juvantie on itäisten kaupunginosien pääkatu ja yksi sisääntuloyhteys keskusta-alueelle sekä Rokkalan ja Emolan kaupunginosiin. Juvantie on myös käytetty raskaan liikenteen reitti valtatien 5 ja Rokkalan alueen logistiikkakeskittymän välillä. Juvantien varrella on yhtenäinen kevyen liikenteen väylä Työkeskuksenkadun liittymästä Pieksämäentiehen (kt 72) kadun pohjoisreunalla, rautatien alituksen kohdalla on pelkästään jalkakäytävä. Silta-aukossa ei ole riittävästi pyörätien vaatimaa tilaa. Kadun eteläreunalla on kevytväylä keskustan suunnasta jatkuen Launialankadulle saakka. Kevyen liikenteen väylät ovat yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä, väyläleveys vaihtelee. Juvantiellä on alikulkukäytävät Ahjokatu-Sieponkuja ja Peitsarinkuja-Launialankatu kohdilla. Alikulkukäytävien eteläpäihin on asennettu liikennepeilit helpottamaan risteävällä suunnalla liikkuvan havaitsemista. Juvantie on taajaman yleisen nopeusrajoituksen alueella.

Juvantien liikennemäärät vaihtelevat ollen länsipäässä yli 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja itäpäässä noin 3000 ajon./vrk. Raskaan liikenteen osuus vaihtelee välillä 3-6 %. Liikenteen sujuvuudessa on lyhytaikaisia puutteita vilkkaimpina aikoina.  

Vuosien 2012-16 aikana Juvantiellä välillä radan alikulku-Pieksämäentie on tapahtunut yhteensä 23 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 11 on ollut henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Polkupyöräonnettomuuksia on neljä, joista kolme on tilastoitu loukkaantumiseen johtaneeksi.  Moottoriajoneuvojen väliset onnettomuudet ovat pääosin peräänajoja ja kääntymisonnettomuuksia, eniten onnettomuuksia on tapahtunut Tuppuralankadun liittymässä. Juvantien onnettomuusmäärät eivät nouse muita vilkkaasti liikennöityjä pääkatuja suuremmiksi.

Juvantien yleis- ja katusuunnittelu käynnistetään osuudelle radan alikulusta Launialankatuun liittymäalue mukaan lukien. Suunnittelutyössä tarkastellaan ajorataleveydet, kevyen liikenteen väylien leveydet sekä katuliittymä- ja pysäkkijärjestelyt. Samassa yhteydessä tehdään Tenholankatu-Juvantien liikennevalo-ohjauksen päivityssuunnitelma. Suunnitelmien laadinnan aikana selvitetään myös vesihuollon saneeraustarpeet. Tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset kadunparantamistoimenpiteet kyseisellä välillä vuosien 2018-19 aikana.

Juvantielle on tehty uudet katusuunnitelmat välille Launialankatu-Arinakatu liittyen tiehankkeeseen vt 5 Mikkeli-Juva. Juvantien ajorata tullaan kaventamaan soveltuen paremmin kaupunkiliikenteeseen, Savolaistenkadun sekä Oravinkadun liittymäalueita selkeytetään pääsuunnan kanavoinnilla ja kaistajärjestelyillä. Samoin Kinnarin eritasoliittymästä tulevan uuden katuyhteyden liittymäalue kanavoidaan ja kääntymiskaistat tehdään Juvantien molemmista ajosuunnista. Kaikki ajoradan ylittävät suojatiet ja pyörätien jatkeet tehdään keskisaarekkeellisena ratkaisuna. Jalankulkijoille sekä pyöräilijöille ajoradan ylitysturvallisuus paranee kerralla ylitettävän ajorataosuuden lyhentyessä. Ajoradan kaventamisella on yleensä ajonopeuksia alentava vaikutus. Kadun parantamistyöt käynnistyvät v. 2018 ja toteutus jatkuu vuosille 2019-20 riippuen valtatiehankkeen töiden etenemisjärjestyksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Antero Cederström

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.