Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toritaksan uudistaminen vuodelle 2018

MliDno-2018-122

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin nykyinen toritaksa on ollut voimassa 1.5.2017 lähtien.

Toritaksa, jossa määrätään toripaikkojen hinnat, liittyy torisääntöön. Taksa tarkistetaan vuosittain ja se koskee Hallitustoria, Haukivuoren toria, Anttolan toria sekä Ristiinan toria. Torien ylläpidon kustannukset kasvavat kunnossapitokustannusten, jätehuollon yms. kustannusten noustessa.
Taksaehdotukseen on laskettu pääosin noin 1-2 %:n suuruinen korotus nykyisiin hintoihin, pyöristettynä tasasummalla. Koko torin hinta peritään tapahtumista (ei normaalit torimyyntipaikat), joihin varataan yli 10 paikkaa.  Hinnat esitetään sekä verollisina että verottomina. Toripaikan pitkäaikainen vuokra (yli 1 vuosi) on verotonta, lyhytaikaisiin (alle 1 vuosi) vuokriin lisätään arvonlisävero.

Uusi taksa tulee voimaan samanaikaisesti uuden Torisäännön kanssa 1.5.2018. Kauppiaiden vuosisopimukset päättyvät  30.4.
Uudesta toritaksaehdotuksesta on pyydetty Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto.

Mikkelin torikauppiaat ry:n lausunto 17.1.2018:
"...Torin myyntipaikkojen hinnat
Tilaa vaativat tapahtumat:
Kaupalliset tapahtumat 350,00 e/päivä
Jättikirppis, joulutori tai vastaava tapahtuma sopimuksen mukaan."

Liitteenä on voimassa oleva taksa 2017 sekä uusi taksa 1.5.2018 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan toritaksan. Toritaksa tulee voimaan 1.5.2018, ja sitä noudatetaan välittömästi päätöksissä ja sopimuksissa, jotka koskevat ko. päivän jälkeisiä varauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälän 6 liitteenä olevaa toritaksaa on korjattu hallintolain 51 §:n mukaisesti niin, että kirjoitusvirheen takia kohtaan ”Maalismarkkinat, Mikkomarkkinat ja muut kaksipäiväiset markkinat” merkitty virheellinen hinta 100 €/päivä on korjattu hinnaksi 100 €/2 pv.
6.2.2017 Juha Ruuth, hallintopäällikkö

Tiedoksi

Torikaupanvalvoja, Mikkelin Torikauppiaat ry, strategiset projektit/Timo Rissanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli