Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Torisäännön tarkastaminen

MliDno-2018-107

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Voimassa oleva torisääntö on hyväksytty teknisessä lautakunnassa  31.1.2017 § 6, ja se on ollut voimassa 1.5.2017 alkaen.

Torisäännössä annetaan määräykset torikaupasta ja torialueilla harjoitettavasta muusta toiminnasta. Torisääntö koskee myös kävelykadulla järjestettäviä tapahtumia.

Vuosisopimukset, mukaanlukien torikahviloiden (4 kpl) sopimukset päättyvät 30.4.2018. Voimassa olevan torisäännön mukaan vuosisopimuksen haltijalla on etuoikeus ko. paikan vuokrasopimuksen jatkamiseen ilmoitettuaan siitä torin yllpitäjälle edellisen vuoden loppuun mennessä. Torin esiintymislavan rakentaminen aiheuttaa tulevana kesänä torin eteläpään paikkojen käyttöön rajoituksia.Toripaikkojen varaamisessa noudatetaan voimassa olevaa käytäntöä, eli mikäli vapautuvalle, tai uudelle paikalle, on useampia hakijoita, paikka arvotaan.

Kävelykadulta oli v. 2017 vuokrattuna 4 kpl terasseja, joista kaksi on ilmoittanut käyttävänsä tälle vuodelle olevan optiomahdollisuutensa. Lähinnä Porrassalmenkatua oleva terassialue on kilpailutettu syksyllä 2017, ja siitä tehdään kolmen vuoden sopimus kilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Muita terassipaikkoja ei kilpailuteta, koska ne tukeutuvat mm. wc-tilojen osalta viereisiin ravintoloihin. Vuokra määräytyy kaupunkiympäristölautakunnan vuosittain määräämän taksan mukaan. Torikaupanvalvojan vapaapäivien ja lomien tuuraus on ulkoistettu Mikkelin Torikauppiaat ry:n hoidettavaksi.

Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto 17.1.2018:

"Mikkelin Torikauppiaat ry esittää, että
1. Kokeilu vuonna 2018:
Maalis- ja Mikkomarkkinoille tuleville markkinakauppiaille tarjottaisiin mahdollisuus ns. "maksutapa-alennukseen" eli mikäli markkinakauppias maksaa vähintään kaksi viikkoa ennen po. markkinoita paikkamaksun, niin markkinakauppias saisi paikan esim. 20 % edullisemmalla taksalla ja "kaupanpäälle"  markkinakauppias saisi käydä Mikkelin hallitustorilla myymässä maksutta esim. kaksi kertaa valitsemanaan ajankohtana. Kokeilusta saadun palautteen perusteella tutkittaisiin voisiko seuraavaan torisääntöön ottaa tämä ”maksutapa-alennus” vakiotavaksi.

Perustelu:
Markkinakauppiaiden määrä on kovaa vauhtia vähenemässä ja kun kauppiaiden määrä vähenee niin samassa suhteessa markkinoiden kiinnostavuus ja asiakkaiden määrä vähenee. "Kaupanpäälle" tarjotuilla maksuttomilla myyntipäivillä saataisiin kauppiaita todennäköisesti käymään torilla myös hiljaisina aikoina ja näin tori pysyisi virkeämpänä ympäri vuoden.
Mikkelin kaupunki saisi myös positiivista näkyvyyttä kun kokeilusta kerrottaisiin maan laajuuisesti esim. mediatiedote Markkinaviestiin ja kaikkiin muihin kanaviin. Tiedottamisen hoitaisi Mikkelin Torikauppiaat ry.

2. Kokeilu vuonna 2018
Maalis- ja Mikkomarkkinoiden myyntipaikkojen karttaa "tiivistettäisiin" Maaherrankadulta torin puolelle. Ehdotus uudeksi markkinakartaksi jätettiin Merja Pönniölle.

Perustelu:
Markkinakauppiailta on tullut palautetta, että torin puolelle jää liian leveät ja väljät käytävät. Merja Pönniölle jätetty karttaehdotus on luonnosteltu suoraan markkinakauppiailta tulleen palautteen perusteella. Karttaehdotuksessa vapautuu tilaa Maaherrankadulta. Vapautunut tila tarjottaisiin esim. auto- ja traktorifirmoille, pelastuslaitokselle, poliisille jne. Näin saataisiin "ohjelmanumero" vetämään markkinoille eri-ikäisiä ihmisiä. Mikkelin Torikauppiaat ry hankkisi vapautuneelle Maaherrankadun osalle em. "ohjelmanumeron".

3. Lisäksi vuonna 2018
3.1. Mikkelin Torikauppiaat ry on sopinut Martti Lokan kanssa, että maalismarkkinoiden aikana kokeillaan, että toriparkkiin pysäköinti on ensimmäisen tunnin ajan maksuton.  

3.2. Mikkelin Torikauppiaat ry on pyytänyt maalis- ja Mikkomarkkinoille tuleville kauppiaille majoituksesta tarjouksia. Majoitustarjoukset lähetetään markkinakauppiaille tiedoksi samassa kuoressa Mikkelin kaupungin lähettämän info-kirjeen kanssa.

Kaikilla edellä mainituilla toimilla on tarkoitus saada Mikkelin torilla markkinaperinne ja yleensä torikauppa säilymään, josta seuraa hyvää myös koko kaupungin keskustalle ja Mikkelin kaupungille. Edellä luetellut toimet ovat kustannustehokkaita ja eivät vaadi suuria ponnistuksia toteutuakseen.
 
Toritaksaan Mikkelin Torikauppiaat ry esittää, että
–    Myyntiajat kohtaan
jouluaattona klo 6.30 – 15.00

...

Mikkelissä 17. päivänä tammikuuta 2018
Mikkelin Torikauppiaat ry:n puolesta

Kaija Ahonen
puheenjohtaja"

Torisääntöön esitetään tehtäväksi vähäisiä muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Torisäännön. Torisääntö tulee voimaan 1.5.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Strategiset projektit/Timo Rissanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli