Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tonttien 491-9-16-13 ja 491-9-16-14 myyminen / Mikalo Oy

MliDno-2018-254

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikalo Oy omistaa rivitalo- ja luhtitalorakentamiseen soveltuvan tontin 491-9-16-15 osoitteessa Juvantie 32-40. Samassa korttelissa sijaitsevat kaupungin omistamat tontit 13 (tarkoitettu samantyyppiseen asuinrakentamiseen kuin Mikalon tontti 15) sekä korttelin omaa pysäköintiä varten tarkoitettu tontti 14. Kaupungin omistamaa tonttia 13 on tarjottu markkinoille tarjouskilpailun kautta kahteen otteeseen, mutta kiinnostusta ei ole ollut.

Mikalo Oy:n kanssa on nyt neuvoteltu ratkaisu, jonka mukaisesti Mikalo ostaisi tontit 13 ja 14, jolloin koko kortteli 16 olisi Mikalon omistuksessa. Tämä mahdollistaisi suuremman vuokra-asuntokokonaisuuden synnyttämisen samalle paikalle.

Tontin 491-9-16-13 asemakaavamerkintä on A, pinta-ala on 4.290 m2 ja rakennusoikeus on 1.287 k-m2. Tontin 491-9-16-13 hinnaksi tulee valtuuston hyväksymän vyöhykehinnoittelun mukaisesti 145,9 €/k-m2 = 187.773 €. Pysäköintiin tarkoitetun LPA-tontin 491-9-16-14 pinta-ala on 1.403 m2 ja sitä ei erikseen hinnoitella, koska se on tarkoitettu vain nyt kyseessä olevan asuinkorttelin omiin pysäköintitarpeisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä muodostettavat tontit 491-9-16-13 ja 491-9-16-14 Mikalo Oy:lle 187.773 euron kauppahinnalla ja tavanomaisin luovutusehdoin. Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikalo Oy, kaupunkikehitys/Hannu Peltomaa, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli