Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tontin 491-28-59-1 myyminen / Ponsse Oyj

MliDno-2018-253

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2008 asemakaavoitettu Visulahden yritysalue sijaitsee pääosin nykyisen vt5:n ja uuden vt5:n linjauksien väliin jäävällä alueella. Mikkelin kaupunki on neuvotellut Ponsse Oyj:n kanssa Ponssen sijoittumisesta alueelle. Ponssen tontille sijoittuisi yrityksen valmistamien metsäkoneiden myynti-, huolto-, varaosa- sekä koulutustoimintoja. Tonttikaupan myötä Ponsse muuttaisi Mikkelissä vuokratiloista omiin tiloihin.

Tarkoitukseen soveltuva tontti sijaitsee Visulahden Katajalahdentiellä, nykyisen vt5:n ja uuden vt5:n linjauksien väliin jäävän alueen puolivälissä. Muodostettavan tontin 491-28-59-1 pinta-ala on 15.000 m2 ja sen asemakaavan mahdollistama rakennusoikeus on noin 7.650 k-m2.

Visulahden yritysalueen kaavallinen mitoitus (=kaavan erittäin runsas rakennusoikeus) on perustunut oletukseen alueelle sijoittuvasta paljon tilaa vaativasta erikoistavarakaupasta. Kaupunki on jo vuosia sitten rakentanut alueen infrastruktuurin, mutta alueella ei ole ollut yhtään toimijaa.

Ponsse Oyj:lle luovutettavan tontin hinnoittelussa on nyt lähdetty siitä, että tämän tyyppisessä, paljon piha-aluetta ja suhteellisen vähän rakennusoikeutta tarvitsevassa hankkeessa tontin hinnoittelun perusteena tulee käyttää hankkeen tarvitsemaa kerrosneliömetrimäärää eikä asemakaavan mahdollistamaa teoreettista rakennusoikeutta. Tässä tapauksessa hankkeen tarvitsema kerrosneliömetrimäärä on maksimissaan noin puolet kaavan sallimasta rakennusoikeudesta.

Rakennusoikeuden hinnasta on pyydetty kiinteistöarviolausunto. Kiinteistöarvion mukaan rakennusoikeuden hinta on, huomioiden toiminnan laatu, joka vain vähäiseltä osin on liiketilaa, noin 35 € / k-m2. Tontin kokonaishinnaksi muodostuu siten 130.000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä muodostettavan tontin 491-28-59-1 Ponsse Oyj:lle 130.000 euron kauppahinnalla ja tavanomaisin luovutusehdoin. Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ponsse Oyj, kaupunkikehitys/Hannu Peltomaa, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli