Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tikkalan uuden kaava-alueen teollisuustonttien hinnoittelu

MliDno-2018-259

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungnvaltuuston hyväksymien tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti uusia kaava-alueita avattaessa kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien hinnoittelusta aluekohtaisesti.Tikkalan uuden teollisuusalueen asemakaava on lainvoimaistunut 18.11.2017. Tikkalassa on jo aiemmin ollut voimassa kaksi eri asemakaavaa, joiden alueella on teollisuus- ja liiketontteja. Liiketonttien hinnoittelu on valtuuston hyväksymien tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti aina tapauskohtainen.

Tikkalan alueelle on tarkoituksenmukaista asettaa teollisuustonttien hinnaksi 5,5 euroa / m2, joka on suhteutettu sekä Otavan että Rantakylän alueilla noudatettavaan hinnoitteluun ollen niiden välissä, mutta lähempänä Otavan hinnoittelua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta vahvistaa Tikkalan uuden kaava-alueen teollisuustonttien hinnoitteluksi 5,5 euroa / m2.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman, Jyrki Koivikko ja kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunkikehitys/Hannu Peltomaa, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli