Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmän mobiililippu

MliDno-2018-247

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteessä on käytössä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä. Käytössä olevat Waltti-lipputuotteet ovat kausilippu 30 tai 90 pv, arvolippu sekä kertaliput. Eri lippulajit hinnoitellaan vyöhykkeittäin sekä käyttäjä- että ikäryhmittäin. Käyttäjä- ja ikäryhmiä ovat lapsi 7-16v, aikuinen yli 19v, nuoriso 17v-19v, opiskelija sekä seniori.

Joukkoliikenteen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään on tekeillä varsinainen waltti-mobiililippu, mutta sen tekniselle käyttöönotolle ei ole vielä varmaa aikataulua vuoden 2018 aikana. Mobiililippu vastaisi bussista ostettavaa kertalippua, jonka näyttö- ja maksutapana olisi mobiilisovellus. Joukkoliikenteessä on yleisesti astunut voimaan 1.1.2018 sääntö, että kertalipun myynnin on oltava avoimena rajapintana kaikille toimijoille. Mobiililippu olisi vaihtoehtoinen ja nopeampi tapa suorittaa kertalippuostos. Mobiililippusovelluksia on saatavilla tällä hetkellä eri toimijoiden kautta, mutta waltti-järjestelmään kirjaaminen tapahtuu tällöin manuaalisesti kuljettajan toimesta, eikä erillistä mobiililipun lukijalaitetta olisi käytössä.

Paikallisliikenteen busseissa on tällä hetkellä selkeästi ongelmana kertalippujen maksutapana pankkikortilla ostaminen. Pankkikortilla maksaminen on epävarma ja hidas maksutapa bussissa. Lisäksi sehidastaa bussien kulkua ja vaikuttaa bussin aikataulussa pysymiseen. Mobiili-kertalippu otettaisiin ensimmäisessä vaiheessa käyttöön kaupungin paikallisliikenteessä linjoilla 1A1B Rantakylä – Tuppurala, linja 2 Silvasti – Tupala-Launiala, linjalla 3 Tupala – Visulahti, linjalla 4 Tusku – Laajalampi, linjalla 5 Suonsaari, linjalla 7 Stadiumi- Karkialampi, linjalla 10 Otava sekä Moppe-palveluliikenteen 1 ja 2 linjoilla. Muut lipputuotteet säilyvät Waltti-kortilla käytettävänä tuotteina. Mobiililipun käyttöä voidaan laajentaa muihin lipputuotteisiin käyttökokemuksen ja asiakaspalautteen myötä.

Mobiililipulle tulee määritellä asiakashinta. Esityksenä on, että mobiililipun asiakashinta on normaalin waltti-lipputuotteen hintainen siten, että kaupunki vastaa mobiililippusovelluksen maksunvälityksen muista maksuista.
Mobiilisovelluksen käyttömaksu ja maksunvälityksestä perittävät maksut vaihtelevat mobiililippusovelluksen tarjoajasta sekä maksutavasta riippuen. Mobiililipusta kaupunki ei saa asiakashinnan mukaista lipputuloa, vaan lipputulo on vähennettynä maksunvälityksen osuudella 0,18 € - 0,70 € tapahtumaa kohti aikuisen mobiililipun hinnoittelussa. Kaupunki maksaa kuukausittaista palvelumaksua mobiililippusoveluksen tarjoajalle sovelluksen ylläpidosta. Tällä tavoin mobiililippu saataisiin käyttöön nopeasti mobiililippusovelluksen tuottajien kautta. Tulevaisuudessa sovelluksia voi olla tarjolla asiakkaalle useamman toimijan kautta, myös suoraan waltti-järjestelmän kautta.  Mobiilimaksutapoja ovat esimerkiksi Svea maksu, korttimaksu, mobiilimaksu, mobilepay sekä Masterpass sovellustoimittajasta riippuen.

Kertaliput
Kertaliput ostetaan autosta.
Mobiililippu ostetaan ennen bussiin nousemista.

Aikuinen Lapsi

Nuoriso,
seniori,
opiskelija

1 vyöhyke A / B / C / D tai E vyöhyke 3,30 € 1,70 € 3,30 €
2 vyöhykettä A+B / B+C / C+D / D+E 4,50 € 2,25 € 4,50 €
3 vyöhykettä A+B+C / B+C+D / C+D+E 5,50 € 2,75 € 5,50 €
4 vyöhykettä A+B+C+D / B+C+D+E 7,00 € 3,50 € 7,00 €
5 vyöhykettä A+B+C+D+E 8,50 € 4,25 € 8,50 €

 

Mobiililipun asiakashinnaksi esitetään vastaavan lipputuotteen asiakashinta ja kaupunki lipputuotteen haltijana vastaa mobiilin maksutapalisistä per tapahtuma. Mobiililippusovelluksen haltija tilittää kaupungille lipputulot. Mobiililipussa ei voi olla nuoriso, seniori tai opiskelijaetuutta, vaan lipun hinta on normaali aikuisen hinnoitteluperuste. Mobiililippuun saadaan käyttöön samat vaihto-oikeudet kuten muissakin waltti-lipuissa.

Mobiililippu ostetaan erillisellä puhelimeen ladattavalla mobiilisovelluksella. Mobiililipun voimassaoloaika alkaa lipun ostohetkestä. Kertalipussa paikallisliikennealueella vaihtoaika on 90 min. Lipun maksutavan asiakas valitsee sovelluksesta. Mobiililippu tulee ostaa ennen bussiin nousemista ja näyttää bussin kuljettajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki ottaa käyttöön mobiililipun paikallisliikenteen kertalipussa. Joukkoliikenteen mobiililipun asiakashinta on vastaavan lipputuotteen asiakashinta. Mobiililipussa kaupunki lipputuotteen haltijana vastaa mobiililippusovelluksen maksutapalisistä tapahtumaa kohti. Mikkelin kaupunki tekee toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mobiililippusovelluksen käyttöönotosta iQ Payments Oy:n kanssa hintaan 50,00 € /kuukausi (alv 0%).  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, iQ Payments Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan:
Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki, kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15