Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmään kytkettävät itsepalvelukassat

MliDno-2018-246

Valmistelija

 • Liisa Heikkinen, liikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän asiakaspalvelu hoidetaan kaupungin asiointipisteessä, waltti-nettikaupassa sekä busseissa lippujen lisälatauksen osalta. Kaupungin asiointipiste toimii myös Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteen asiakaspisteenä. Asiakaspalvelun osalta muita joukkoliikenteen asiakaspalvelupisteitä ei Mikkelin alueella ole. 

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) tarjoaa waltti-lippujärjestelmään kytkettäväksi itsepalvelukassoja. Itsepalvelukassa koostuu kosketusnäytöllisestä päätelaitteesta, joka on varustettu maksupäätteellä, kuittitulostimella, 4g modeemilla, kuulokeliitännällä sekä matkakortinlukijalla. Itsepalvelukassalla asiakas voi lisäladata matkakorttiaan ja ostaa kertalippuja, maksaa ostokset pankki- ja luottokorteilla lähimaksua käyttäen, palvelun monikielisyys (suomi, ruotsi, englanti).  Kassalaitteen laajennustoiminnot ovat reittiopas sekä aikataulunäyttötoiminnot. Itsepalvelukassan laitteisto on sijoitettuna koteloituna matalaan laitepylvääseen, joka huomioi vaatimukset asioinnin esteettömyydestä. Kassalaite tulee sijoittaa sisätiloihin (ei sovellu ulkokäyttöön) ja tarvitaan sähköliittymä sekä tietoliikenneyhteys (LAN, 4g).

LMJ tarjous:

Alv 0 %

Tilaus
kpl

Käyttö
a e/kk
Käyttö
yht. e/kk
1 v
yht.
3 v
yht euroa
Sijainti
Itsepal-
velukassa
2 360 720 8640 25920 Stella,
Matkakes-
kus

 

Laitteiden hankinnassa ja asennuksessa sekä käytöstä tehdään määräaikainen sopimus käyttöajalla 36 kk (3v), jonka jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana 6 kk irtisanomisajalla.

Sopimusaikana

kaupunki vastaa:

 • sijoituksesta, vuokrista
 • asennuksesta sähkö- ja tietoliikenneyhteyksineen
 • sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidosta
 • kuittipaperin hankinta ja vaihto
 • laitteiston siisteydestä ja puhtaudesta
 • ilkivallan korjauskustannuksista
 • pankkien maksukorttimaksut

LMJ vastaa:

 • laitetoimituksesta tilaajan osoitteeseen
 • etähallinta ja -valvonta arkisin klo 8-16
 • huolto arkisin klo 8 – 16
 • 4 päivityspaketti vuodessa

Tuotekehittely ja testaus ovat vielä kesken, joten laitteet ovat toimituksessa kesällä 2018, riippuen siitä kuinka paljon joukkoliikenneviranomaiset tilaavat laitteita. 

Asiakaspalvelun parantamiseksi itsepalvelukassoja tulisi tilata 2 kpl, joiden sijoituspaikkoina olisivat Stella ja Matkakeskus (tai esim. pääkirjasto, asemarakennus).

Pohjois-Savon Ely-keskus on ilmoittanut osallistuvansa itsepalvelukassojen kustannuksiin käytön suhteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki tilaa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä 2 (kaksi) itsepalvelukassaa ja tekee käytöstä määräaikaisen sopimuksen käyttöajalla 36 kk (3 v) hintaan 720 €/kk (alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan:
Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki, kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15