Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Mikkelin kaupungin hissiavustukset vuonna 2018 esteettömyyden parantamiseksi asuinkerrostaloissa

MliDno-2018-30

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hissiavustukset

Kaupunginhallitus 15.5.2016 § 192 ja kaupunginvaltuusto 23.5.2016 § 66 ovat päättäneet kokouksissaan valtuustoaloitteen hissien rakentamisen tukemisesta rakentamiskustannuksista vanhoihin kerrostaloihin rakennettavissa hisseissä ja päättäneet 90 000 € määrärahan varaamisesta vuoden 2017 talousarvioon.

Vuonna 2017 saapui kolme hissiavustusta, joihin kaikkiin myönnettiin hissiavustus. Määrärahasta käytettiin 52 476 €. Mikkelin hissiavustusten myöntöperusteina oli, että ARA oli myöntänyt oman hissiavustuksen kohteeseen. Avustuksen maksatuksen perusteena oli, että hissien rakentamiskustannuksista tuli olla maksettu vähintään avustuksen verran vuoden 2017 loppuun mennessä. Edellä mainitulla avustusten käsittelyllä ei uusia hankkeita saatu käynnistettyä, vaan avustukset ohjautuivat jo rakentamispäätöksissä oleviin hankkeisiin.

Valtioneuvosto on vuonna 2013 tehnyt periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017. Ohjelman mukaan maassamme tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä, jos tavoite on, että kotona asuu vähintään 92 prosenttia yli 75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt. Tällä hetkellä esteettömien asuntojen tavoitteesta on olemassa noin kolmasosa. Viime vuosien keskimääräisellä rakentamisvauhdilla ja nykymääräysten mukaan rakentaen voitaisiin vuoteen 2030 mennessä saada aikaan toinen kolmasosa. Viimeinen kolmasosa edellyttäisi olemassa olevien rakennusten laajamittaisia esteettömyyskorjauksia mukaan lukien hissien jälkiasennukset. Periaatepäätöksessä todetaan, että vuonna 2011 lähes 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asui kotona. Heistä lähes 80 prosenttia asui omistusasunnossa, joista noin 44 prosenttia kerrostalossa. Asuinrakennusten esteettömyydellä on periaatepäätöksen mukaan suuri merkitys iäkkäiden kotona asumisen mahdollistajana. Esteelliset rakennukset ja lähiympäristöt heikentävät iäkkäiden arjessa selviytymistä ja lisäävät tapaturmia.

Rakennusvalvonnan talousarviossa on varattu 90 000 € määräraha hissiavustuksiin vuodelle 2018. Hissiavustuksen tarkoituksena on esteettömyyden parantaminen vanhoissa hissittömissä asuinrakennuksissa. Ikääntyvien kotona asumisen edistämiseksi hissien asentaminen olemassa olevaan asuntokantaan on osoittautunut tehokkaaksi toimenpiteeksi.

Mikkelin kaupungin hissiavustuksen käsittely ja myöntöperusteet vuonna 2018

Hissiavustusten käsittelyä on hoitanut vuonna 2017 johtava rakennustarkastaja asumispalveluissa tapahtuneen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Asumispalveluiden asiat käsitellään jatkossa kaupunkikehitysyksikössä uuden organisaation mukaisesti. Kaupunkikehitysyksikön viranhaltijan toimiva palvelupäällikkö tulee hoitamaan asumispalveluihin liittyvät asiat. Hissiavustuksiin liittyvät asiat vuonna 2018 valmistelee ja päättää jatkossa palvelupäällikkö. Asioiden valmistelusta siihen saakka vastaa johtava rakennustarkastaja. Maksumääräykset hyväksyy johtava rakennustarkastaja rakennusvalvonnan määrärahoista suoritettavista maksuista vuodelta 2018.

Vuonna 2018 hissiavustuksia esitetään myönnettäväksi vanhoihin asuinkerrostaloihin asennettaviin jälkiasennettaviin hissien suunnitteluun. Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava esteetön kulku rakennuksen ulkosisäänkäynniltä huoneistoon asti. Hissiavustusta myönnetään enintään15 000 € / avustettavan yhtiön suunnittelukohde suunnittelutyöhön käytettyjen kustannusten mukaisesti. Avustusta ja sen maksua haetaan hakemuksella, jonka liitteenä on suunnittelutyöstä suoritetut maksutositteet, avustusta hakevan yhtiön kaupparekisteriote sekä taloyhtiön tilinumero. Avustushakemuksen allekirjoittaa yhtiön nimenkirjoittaja. Hakemukset tulee toimittaa Mikkelin kaupungille viimeistään 1.11.2018 mennessä.  Avustuksia käsitellään ja myönnetään määrärahan puitteissa saapumisjärjestyksessä.  Hissiavustusten hakuaika on jatkuva. Hakuaika alkaa, kun hissiavustuspäätös on lainvoimainen ja hissiavustuksista on tiedotettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki myöntää esteettömyyden parantamiseksi vanhoihin asuinkerrostaloihin rakennettavien hissien suunnitteluun avustusta enintään 15 000 € / avustettavan yhtiön suunnittelukohde. Rakennusvalvonnan tulosalueelle vuodelle 2018 varattu määräraha on 90 000 €. Avustus maksetaan suunnittelutyöhön käyttettyjä maksutositteita vastaan. Avustukset käsittelee kaupunkikehitysyksikön palvelupäällikkö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta/johtava rakennustarkastaja, kaupunkikehitys/palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli