Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

MliDno-2018-244

Valmistelija

  • Ulla Vanhakartano, liikennesuunnittelija, Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää lausuntoja kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaluonnoksesta. Edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja kansanterveyden parantamista. Ohjelmassa yksilöidään 36 uutta tai jo olemassa olevaa kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpidettä. Tarkoitus on lisätä kävelyn ja pyöräilyn määriä pysyvästi, vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Puolet matkamäärien kasvusta olisi siirtymä lyhyistä henkilöautomatkoista.

Edistämisohjelman keskeisiä keinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Lisäksi nähdään tärkeänä taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittäminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä, kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen ja pyörämatkailun edistäminen.

Käytännössä kävelyä ja pyöräilyä voitaisiin edistää esimerkiksi rakentamalla uusia, laadukkaita kävely- ja pyöräteitä ja parantamalla pyörien pysäköintitiloja joukkoliikenneasemien yhteydessä. Myös sähköpyörien hankintatuki on mukana ehdotettavassa keinovalikoimassa.

Edistämisohjelmassa on tehty alustavia arvioita tarvittavasta rahoituksesta, siitä sovitaan erikseen tulevissa kehysneuvotteluissa. Edistämisohjelman pohjalta tehdään valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Edistämisohjelmaa on valmisteltu parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta pohtivan työryhmän linjausten mukaisesti. Ohjelma on myös osa Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Kävelyn ja pyöräilyn hyödyt liittyvät mm. terveyden, fyysisen toimintakyvyn ja kunnon edistämiseen sekä kansantaloudellisten säästöjen saavuttamiseen. Energia-, ympäristö- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden edistäminen, liikennejärjestelmän toimivuus ja turvallisuus, kaupunkiympäristön elinvoimaisuus sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat edistämistyöllä tavoiteltavia hyötyjä.

Mikkelin kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämistyö käynnistyi kesäkuussa 2016, mistä lähtien edistämistyöryhmä on toiminut säännöllisesti. Sitä ennen laadittiin suunnitelma ”Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille, Mikkeli kilpailukykyiseksi kävely- ja pyöräilyreiteillä”.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2018 mennessä sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa lausuntonaan, että Mikkelin kaupunki pitää tärkeänä liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimista. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön tavoitteet ovat myös Mikkelin kaupungin strategisten päämäärien ja ohjelmien painopisteiden mukainen.

Ohjelmaluonnoksessa on kattava keinovalikoima käytettäväksi myös kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämistyössä ja esitetyt toimenpiteet jakaantuvat laajasti eri tahoille. Laaja-alaisen yhteistyön tärkeys on tuotu esille. Ohjelmassa esille tuodut toimenpiteet tukevat kaupungin tekemää kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä ja tuovat siihen myös uusia keinoja kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi. 

Ohjelmaluonnoksessa on uutena, kannatettavana avauksena esitetty rahoitusta (5 v.) investointiohjelmaan edistämistyöhön sitoutuneille kaupungeille kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi katuverkolla. Se kannustaa infran parantamiseen myös luonnoksessa esitetyllä jaolla valtio 50 %/kunnat 50 %. Rahoituksen jatkon kannalta toivotaan pitkäjänteisyyttä valtion puolelta.

Lausunto lähetetään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö/kirjaamo, kaupunginhallitus, hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.