Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hankintaoikaisuvaatimus koskien Siekkilänjoen sillan korjausurakkaa

MliDno-2017-411

Valmistelija

  • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ykkösinfra Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen koskien yhdyskuntatekniikan päällikön tekemää Siekkilänjoen sillan korjausurakan hankintapäätöstä § 8/11.7.2017. Ykkösinfra Oy esittää vaatimuksenaan, että Destia Oy Itä-Suomen tarjous on hylättävä poikkeuksellisen alhaisena ja että urakoijaksi tulee valita Ykkösinfra Oy. Vaihtoehtoisesti / toissijaisesti Ykkösinfra Oy esittää vaatimuksenaan, että hankintayksikön tulisi maksaa Ykkös-Infra Oy:lle hyvitysmaksua 12 800 euroa ja tarjousmenettelyn kustannukset 950 euroa.

Ykkösinfra Oy:llä on tarjouskilpailuun osallistuneena oikeus tehdä hankintaoikaisuvaatimus päätöksestä. Vaatimus on esitetty määräajassa.

Hankintalaki ei aseta hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella. Hankintayksiköllä on lain mahdollistama harkintavalta sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista tarjouksen hylkäämisperustetta. Hankintalain esitöiden mukaisesti (HE 108/2016) myös tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on hankintayksikön harkintavallassa.

Mikkelin kaupunki on teettänyt korjaussuunnitelman ja kustannusarvion Ramboll OY:llä pvm. 12.4.2017.

Kustannusarvion on laatinut 12.4.2017 Janne Korhonen Ramboll Oy:stä.

Urakkatarjoukset on pyydetty korjaussuunnitelman mukaisesti. Korjaussuunnitelman mukainen kustannusarvio on 51 000 €  (ALV 0 %). Destia Oy Itä-Suomen tarjous, 83 391 euroa, on huomattavasti ulkopuolisen arvioitsijan tekemää kustannusarviota kalliimpi. Rakennusurakoita koskevissa tarjouksissa melko suuret vaihteluvälit tarjousten välillä ovat tavanomaisia. Edellä mainitusta johtuen hankintayksikkö on voinut perustellusti katsoa, ettei Destia Oy Itä-Suomen tekemä tarjous vaikuta poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintayksiköllä ei siten ole ollut hankintalain 96 §:n mukaista velvollisuutta pyytää selvitystä hinnoista tai kustannuksista tarjouksen tekijältä. Hankintayksikkö on toiminut sillä hankintalain mukaisesti olevan harkintavaltansa rajoissa, eikä oikaisuvaatimuksessa esitettyjen vaatimusten hyväksymiselle ole olemassa perusteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä Ykkösinfra Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen Siekkilänjoen sillan korjausurakan hankintapäätöksestä 11.7.2017 eikä muuta hankintayksikön tekemää päätöstä valita Destia Oy Itä-Suomea korjausurakoitsijaksi eikä suostu oikaisuvaatimuksen mukaisiin muihin vaatimuksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ykkösinfra Oy/Juuso Siltanen, Destia Oy Itä-Suomi/Kari Toivonen

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista annetun lain (29.12.2016/1397) 135 §:n mukaisesti hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta, ellei alkuperäistä päätöstä ole hankintaoikaisun johdosta muutettu.