Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Urpolan koulun sisäilmaprosessi

MliDno-2018-1416

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Urpolan koulun oppilailla ja henkilökunnalla on ollut sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua. Koululle on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä keväällä 2017. Rakennuksessa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu vaurioita jotka voivat vaikuttaa rakennuksen sisäilmaan. Ongelmat ovat painottuneet rakennuksen välipohjarakenteisiin, jotka ovat vaurioituneet kosteuden vaikutuksesta. Muita sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ovat rakenteissa havaitut mineraalivillakuitulähteet, rakenteiden ilmavuodot sekä kellarikerroksen paikoittaiset aistinvaraiset havainnot käytävän muovimaton vaurioitumisesta.

Koululta on siirtynyt kolme opetusryhmää väistötiloihin läheiselle Mikael-koululle keväällä 2018.

Tilojen korjaussuunnitelmat on tehty ja korjaustyöt aloitettu keväällä 2018. Korjaustyöt on tehty järeämmän korjaustavan mukaisesti, jolloin välipohjarakenteet on purettu ja korvattu uudella rakenteella. Korjaustyöt ovat käynnissä yhdessä luokkatilassa sekä tehty jo osassa hallinnon tiloja.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt periaatepäätöksen, jossa Urpolan koulu puretaan ja samalle tontille rakennetaan uusi aluekoulu. Näin ollen korjausta ei kannata viedä loppuun alkuperäisen korjaustavan mukaisesti.

Korjaustapa

Rakennuksen korjaus suoritetaan tiivistyskorjauksella, jossa luokkatilojen lattia- ja seinärakenteiden jiirit tiivistetään. Samoin ilmavuodot tiivistetään ja kuitulähteet poistetaan tai käsitellään sidonta-aineella. Rakennus ylipaineistetaan ulkovaipan läpi sisäilmaan tapahtuvien ilmavuotojen estämiseksi.

Korjaustyö suoritetaan kesän aikana mahdollisimman pitkälle ja sitä jatketaan tarvittaessa syyslukukaudella. Korjaustyö on pölytön ja äänetön, joten sitä voidaan toteuttaa vaiheittain tilakohtaisesti.

Uuden koulun vaiheistus

Uutta koulua on alustavasti suunniteltu rakennettavaksi vaiheittain, jotta kunkin vaiheen työmaa-aikaa saadaan lyhennettyä. Tällöin ensimmäinen osio myös valmistuu nopeammin ja Urpolan koulun oppilaat pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin ennen nykyisen koulun purkamista. Näin mahdollistetaan se, ettei opetusta tarvitse siirtää väistötiloihin. Tämä säästää väistötilakustannuksissa (n. 1,5 M€) sekä helpottaa toiminnan arkea. Koulun hankesuunnittelu aloitetaan syksyllä 2018, jolloin suunnitellaan vaiheistus sekä rakennustyön aikataulutus.

Kaupunkirakenneselvityksen periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 hyväksynyt  kaupunkirakenneselvityksen linjaukset. Kaupunkirakenneselvityksessä on ehdotettu rakennettavaksi Urpolan koulun tontille, eteläisen alueen aluekoulu, johon yhdistetään Urheilupuiston koulu (409) Urpolan koulun luokat 1-6 (233), Moision koulu (142) ja Olkkolan koulu (39) sekä näiden koulujen yläkoululaiset (117+63+24), Sairilan ja Rahulan koulujen yläkoululaiset (60+30) sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista, yhteensä noin 850 oppilasta. Korjauskustannusten minimointi tukee kaupunkirakennelinjausta, jonka mukaan nykyinen koulurakennus tullaan purkamaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää toteuttaa Urpolan koulun korjauksen edellä kuvatun vaihtoehdon mukaisesti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Korjaustoimenpiteiden vaikutuksia sisäilmaongelmiin seurataan ja tulokset otetaan huomioon rakennushankkeen ja siihen liittyvien väistötilaratkaisujen suunnittelussa. Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus- ja perusopetus/Seija Manninen, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16