Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Suksimäen päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus

MliDno-2018-1415

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suksimäen päiväkodin käyttäjillä on ollut yksittäisissä tiloissa sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua tai tuntemuksia. Päiväkodille on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä maaliskuussa 2018. Rakennuksessa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu puutteita/vaurioita, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen sisäilmaan. Rakennus vaatii joko korjaustoimenpiteitä tai uudet korvaavat tilat.

Toteutustavan päättämiseksi on tilapalvelut yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kartoittaneet Laajalammen alueen päiväkotien tilantarpeet sekä rakennusten teknisen kunnon. Laajalammen alueella toimii tällä hetkellä kolme varhaiskasvatuksen yksikköä; Suksimäen päiväkoti (paikkaluku 55 lasta), ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti (paikkaluku 8 lasta), sekä avoin päiväkoti Punapirtti (paikkaluku 14 lasta).

Työryhmä on kartoittanut uudelle päiväkodille sopivan sijaintipaikan taloudelliset ja toiminnalliset näkökohdat huomioiden. Sijaintina on Kattilansillan nuorisotalon takansa sijaitseva Y-tontti. Päiväkodin sijoittamista ehdotetulle paikalle puoltaa mm. valmis kaava, leikkipuiston läheisyys sekä hyvä saavutettavuus eri suunnista. Uuden päiväkodin rakentaminen ennen entisten rakennusten purkamista mahdollistaa prosessin toteuttamisen ilman väistötiloja. Tämä säästää väistötilakustannuksissa (n. 0,5 M€) sekä helpottaa toiminnan arkea.

Nykyisestä paikkaluvusta (77 lasta) poiketen, on uusi päiväkoti suunniteltu 94 lapselle. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta sekä Punapirtin iltapäiväryhmän muutos sisarusryhmäksi (14 --> 17 lasta). Päivähoitopaikoista on lisäksi ollut jatkuvasti puutetta.

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksen mukaan kaikille lapsille palautetaan yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokopäivähoitoon, minkä vuoksi avoimen päiväkoti Punapirtin iltapäiväryhmä muuttuu kokopäiväiseksi toiminnaksi. Näin ollen iltapäivisin toimineen ryhmän työntekijöiden työpanosta ei enää riitä avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan ja tarvitaan kolme työntekijää lisää.

Vaihtoehtojen kustannusarviot

Uuden kerrosalaltaan 1244 m² päiväkodin kustannusarvioksi on laskettu 3 364 000 € (2424 €/brm²).

Suksimäen päiväkodin peruskorjauksen kustannusarvioksi on laskettu 1 124 000 € (1928 €/brm²).

Avoimen päiväkodin Punapirtin peruskorjauksen kustannusarvioksi on laskettu 402 000 € (2871 €/brm²).

Ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin peruskorjauksen kustannusarvioksi on laskettu 69 000 € (697 €/brm²).

Yhteensä kolmen yksikön peruskorjauskustannukset ovat 1 595 000 €.

Peruskorjauksessa rakennuksista korjataan vain teknisen käyttöikänsä päässä olevat järjestelmät sekä vialliset rakenteet sekä sisäilmaan vaikuttavat tekijät.

Uusi päiväkoti on tarkoitus toteuttaa omana investointina, jaetulla urakkamuodolla. Tämä parantaa paikallisten pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia.

Varhaiskasvatus puoltaa Suksimäen päiväkodin korvaamista uudisrakennuksella, johon yhdistetään alueen kaksi muuta yksikköä.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on niin, että tilat ovat käyttöönotettavissa vuonna 2020.

Kaupunkirakenneselvityksen periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 hyväksynyt  kaupunkirakenneselvityksen linjaukset. Kaupunkirakenneselvityksen päivitetyissä laskelmissa on huomioitu Suksimäen päiväkodin osalta 3,5 M€ investointi talousvaikutuksineen rakennusten peruskorjaamiseen tai uudisrakennukseen. (1,75 M€ vuodelle 2019 ja 1,75 M€ vuodelle 2020). Vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä tulee selvittää, voidaanko määrärahaa painottaa vuodelle 2019 rakennusaikataulun nopeuttamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Suksimäen päiväkodin tilojen korvaamista uudisrakennuksella, johon yhdistetään alueen kaksi muuta yksikköä. Kaupunkiympäristölautakunta lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, kaupunginhallitus, varhaiskasvatus/Pirjo Vartiainen, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.