Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Mikkelin kaupungin Vanhalla Kasarmialueella sijaitsevan määräalan (kiinteistö 491-5-24-4) ja sillä sijaitsevien kasarmirakennusten ostaminen

MliDno-2018-1420

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt omistaa Mikkelin vanhalla kasarmialueella Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset ja niiden piha-alueen. Hirsirunkoiset yli satavuotiaat rakennukset ovat suojeltuja ja kunnoltaan tyydyttäviä. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 2.225 m2. Rakennusten remontointi uusiokäyttöön olisi haasteellista, mutta ne soveltuvat hyvin nykyiseen käyttötarkoitukseen.

Mikkelin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat nyt neuvotelleet Jalkaväkimuseon rakennusten ostamisesta kaupungille. Kasarmialueen vuonna 2016 uudistetun asemakaavan johtoajatuksena on ollut mahdollistaa suojeltujen rakennusten säilyminen monipuolisessa käytössä. Turvatakseen tämän ajatuksen toteutumista, kaupunki on jo aiemmin ostanut Kasarmialueella sijaitsevista kiinteistöistä Tykkipuiston alueen, Upseerikerhon rakennuksen sekä ns. vanhan leipomorakennuksen. Nyt käsillä olevan jalkaväkimuseon ostamisen jälkeen Kasarmialueella olisi kaksi keskeistä maanomistajaa, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä, eikä Senaatti-kiinteistöjen omistukseen jäisi enää mitään kasarmialueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Senaatti-kiinteistöt on laadituttanut kohteesta arviokirjan, jonka mukaisesti kohteen arvo on 180.000 euroa. Teknisesti katsoen Mikkelin kaupunki ostaisi nyt Suomen valtiolta kiinteistökaupalla määräalan 491-5-24-4-M501 sekä sillä sijaitsevat Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset. Määräalan alue vastaa muodostettavaa tonttia 491-5-24-6, jonka pinta-ala on 7.600 m2. Senaatti Oy:n hallitus on hyväksynyt kaupan ehdot mm. kauppahinnan 180.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki ostaa Mikkelin vanhalla kasarmialueella sijaitsevat Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset ja niiden piha-alueen. Rakennukset sijaitsevat määräalalla 491-5-24-4-M501. Määräalan 491-5-24-4-M501 alue vastaa muodostettavaa tonttia 491-5-24-6, jonka pinta-ala on 7.600 m2. Kiinteistökaupan kohteena on siis em. määräala ja sillä sijaitsevat rakennukset. Kauppahinta on 180.000 euroa ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan, toimeenpanemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 180.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt, Jalkaväen säätiö, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16