Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 68 Vastine Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien valitusta lentoaseman päällikön valintaan

MliDno-2019-326

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

********* (myöhemmin oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt teknisen johtajan tekemästä lentoasemapäällikön virkavalintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle.  Oikaisuvaatimus on saapunut 17.10.2019. Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii viranhaltijapäätöksen kumoamista ja hakemusten uudelleenkäsittelyä. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan liitteineen on oheismateriaalina.

Hakuilmoitus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue haki lentoaseman päällikköä vakinaiseen virkaan 1.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoituksessa mainittiin, että viran kelpoisuutena on ilmailumääräysten mukainen pätevyys ja eduksi luetaan kokemus lennonjohto- tai lennonvarmistustehtävistä sekä kokemus kehittämis- ja markkinointitehtävistä. Lentoaseman päällikön virkatehtäviin kuuluu EU- asetuksen mukaisena Accountable Managerina vastata lentoaseman toiminnasta sitä koskevien säädösten ja lupaehtojen yms. määräysten mukaisesti. Lentoaseman päällikön tehtäviin kuuluu myös lentokentän toiminnan kehittäminen sekä markkinointi yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa. Lentoaseman päällikkö toimii lähiesimiehenä lentokentän henkilöstölle sekä osallistuu myös lennonvarmistuspalvelujen antamiseen. Määräaikaan mennessä virkaa haki 7 henkilöä, joista neljää haastateltiin.

Hakijoiden haastattelutilanne

Virkaa hakeneet neljää haastateltiin 9.9., 10.9. ja 16.9.2019. Haastatteluihin osallistuivat projektijohtaja Timo Rissanen, henkilöstökoordinaattori Sari Helanen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä. Haastattelut tehtiin ennalta tehtyjen kysymyslistojen perusteella ja kukin haastattelija teki omat muistiinpanot haastateltavista.

Ansiovertailu ja valintapäätös

Haastattelun jälkeen hakijoiden vastaukset sekä haastattelijoille muodostunut kuva haastateltavien osaamisesta, kyvykkyydestä kaupungin lentoaseman kehittämiseksi asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, asiakaspalvelusta ja yhteistyskyvystä arvioitiin ja muodostettiin kokonaisarvio.

Virkaan valittiin ********* teknisen johtajan päätöksellä § 24 4.10.2019. Viranhaltijapäätös on oheismateriaalina.

Kolmella hakijalla ei ollut kelpoisuusvaatimuksena edellytettyä ilmailumääräysten mukaista pätevyyttä.

Virkavalinnassa arvioitiin kokonaisuutena hakijoiden työhakemusta, koulutusta, työkokemusta ja mm. haastattelutilanteessa ilmenneitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden perusteella suoritettiin hakijavertailu. Valintaprosessin valintakriteereinä oli henkilöistä haastattelussa saatu kokonaiskuva, haastateltavan haastattelussa esille tuoma monipuolinen ammatillinen osaaminen, sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Kokonaisharkinnan perusteella on lentoasemapäällikön virkaan katsottu parhaaksi *********, joka myös haastattelutilanteessa osoittautui sopivaksi tehtävään.

Oikaisuvaatimuksesta ilmenevillä perusteilla oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii valintapäätöksen kumoamista ja hänen valitsemistaan lentoaseman päällikön virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt useita perusteluja oikaisuvaatimuksessaan esittämien väitteiden tueksi. Oikaisuvaatimusta on perusteltu mm. sillä, että valitulla ei ole tiettyjä lentoasemapäälliköltä edellytettyjä koulutuksia eikä aikaisempaa kokemusta lentoasemapäällikön tehtäväistä. Oikaisuvaatimuksen pääkohdat ja kommentit niissä esitettyihin asioihin on koostettu alle otsikoituna.

Yleistä virkavalinnasta

Perustuslaissa on säädetty virkojen kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet (125 §). Säännöksen mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto koskien myös, kuntien virkoja. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu ja tietoja ja taitoja.

Kyvyllä puolestaan tarkoitetaan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiä henkilön ominaisuuksia, kuten luontaista lahjakkuutta, järjestelykykyä, aloitteellisuutta ja muita vastaavia tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia kykyjä. Koeteltu kansalaistaito tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoitamisen kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee mm. viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita ja päättää, mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava. Perustuslain yleisiä nimitysperusteita tulkitaan siten, että viranomainen voi päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muunkin kuin kokeneimman. Valitsijan harkintavaltaan kuuluu se, että jotain kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvista vaatimuksista voidaan painottaa haastatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvioinnin nojalla

Koulutus

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että virkaan valitulla olennaisin koulutus viranhoidon kannalta on lennontiedottajan tutkinto. Koska oikaisuvaatimuksen tekijällä on sama lennontiedottajan tutkinto, ei virkaan valittua voida pitää ansioituneempana.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lentoasemapäällikön virkaan kelpoisuutena kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2000 § 157 päätetty Ilmailumääräysten mukainen pätevyys. Traficomin ilmoituksen 23.9.2019 mukaan virkaan valitulla on oikeudet toimia lennontiedottaja Mikkelin lennontiedotustoimipisteessä sen jälkeen kun hän saattaa voimaan terveydentilatodistuksen. Hakuilmoituksen mukaan todistus terveydentilasta on toimitettava ennen valinnan vahvistamista. Vaadittava todistus on toimitettu Mikkelin kaupungille.

Yksittäiset koulutukset, esim. maapalvelutehtävät, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa, eivät ole viran kelpoisuusvaatimuksia eikä niitä ole edellytetty hakijoilla olevan hakuvaiheessa. Yksittäisten tehtäviin mahdollisesti tarvittava koulutus on normaalia työnantajan järjestämää lisäkoulutusta paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden.
Virkaan valitulla on siten virkaan vaadittu kelpoisuus.

Työkokemus

Virkaan valittu on työskennellyt yli 8 vuotta Seinäjoen lentoasemalla lennontiedottajana ja samalla toiminut myös AFIS-​päällikön,​ koulutusvastaavan ja lentoaseman päällikön varahenkilön tehtävissä. Lisäksi hän on työskennellyt Avia Collegessa mm. lennontiedottajien kouluttajana 5.6.2000 -​ 31.12.2005. Lyhytkestoisia työjaksoja on useilla lentokentillä,​ mm. Mikkelin lentoasemalla vs. lennontiedottajana 3.4.2018 -​ 12.10.2018.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt Mikkelin lentoasemalla lennontiedottajana 1.4.2014 - 30.6.2017 sekä 1.11.2019 - 8.11.2019. Vt. lentoaseman päällikkönä hän on työskennellyt 1.7.2017 - 31.10.2019.

Virkaan valitulla on siten laajempi ja monipuolisempi työkokemus kuin oikaisuvaatimuksen tekijällä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ilmeni, että virkaan valitulla on laaja-alaiseen ja monivuotiseen kokemukseen perustuva osaaminen lentoaseman toimintaan sekä hakijoista paras käsitys Mikkelin lentoaseman toiminnan edellyttämistä kehitys- ja markkinointitarpeista sekä yhteistyötahoista. Myös virkaan valitun vuorovaikutustaidot olivat hyvät. Virkaan valitulla on haastattelijoiden arvion mukaan siten parhaat viran hoidon edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on kokemusta lentoasemapäällikön ammatin harjoittamisesta eikä lautakunnalla ole syytä epäillä hänen kykyään toimia lentoasemapäällikkönä. Valmistelija kiistää oikaisuvaatimuksen tekijän väitteet siitä, että hän olisi ansioitunein koulutuksen ja työkokemuksen osalta haettavana olevaan virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus on valtaosin peräisin lennontiedottajan viranhoidosta eikä lentoasemapäällikön työstä, johon viran täyttö kohdistuu.  Virkavalinta on tehty tasapuolisesti hakemusten, haastattelujen ja hakijavertailun perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä teknisen johtajan päätöksestä § 24/4.10.2019 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman ja Pekka Heikkilä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Vesa Himanen toimi puheenjohtajana pykälien 151 ja 152 aikana.

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi
Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 26.11.2019 § 151, jolla on hylätty oikaisuvaatimus teknisen johtajan lentoaseman päällikön virkavalintaa koskevasta päätöksestä, on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää lautakuntaa antamaan lausuntonsa valituksen johdosta.

Valituksessa vaaditaan lautakunnan edellä mainitun päätöksen ja teknisen johtajan lentoaseman päällikön virkavalintaa koskevan päätöksen kumoamista ja valittajan valitsemista lentoaseman päällikön virkaan sekä valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Vaatimuksia perustellaan pitkälti samoilla seikoilla kuin oikaisuvaatimusta, jonka johdosta lautakunta on tehnyt valituksenalaisen päätöksensä. Tuossa päätöksessä, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, esiteyt perustelut uudistetaan ja lisäksi valituksessa esitetyn johdosta lausutaan seuraavaa.

Kuten jo hakuilmoituksesta ja valintapäätöksestä käy ilmi, vaadittava lääkärintodistus terveydentilasta tuli toimittaa kaupungille ennen valinnan vahvistamispäätöstä. Hakuvaiheessa tai valintapäätöstä tehtäessä sellaista ei siis vielä tarvittu.

Valituksessa luetellaan edelleen suuri määrä sellaisia koulutuksia ja kursseja, jotka valittaja on suorittanut ja pätevyyksiä, jotka hänellä on ja joita valituksen mukaan virkaan valittu ei ole suorittanut tai jotka häneltä puuttuvat. Ne eivät kuitenkaan ole sellaisia tutkintoja tai vastaavia, jotka olisivat kelpoisuusehtona virkaan valitsemiseen. Valittajan luettelemat koulutukset ja kurssit ovat lähes poikkeuksetta olleet lyhyitä yhden tai muutaman päivän mittaisia. Lyhytkestoiset koulutukset ovat sellaisia, että ne on helppo tarpeen mukaan suorittaa työn ohessa, kuten valittajakin on aikanaan tehnyt. Sen vuoksi niille ei ole valintaa tehtäessä annettu merkittävää painoarvoa.

Työkokemuksen osalta tärkeänä on pidetty sitä, kuinka pitkä kokemus hakijoilla on sellaisista olennaisista työtehtävistä, joita haettavana olevassa virassa joutuu hoitamaan. Se, millä virka- tai työnimikkeellä näitä tehtäviä on aikaisemmin hoitanut, ei ole ratkaisevaa, vaan se, kuinka kauan ja missä määrin vastaavia tehtäviä hakija on hoitanut. Tässä vertailussa virkaan valittu on katsottu ansioituneimmaksi, vaikka hän ei ole toiminut muodollisesti lentoaseman päällikkönä. Virkaan valittu on lennonvarmentajan tehtävien lisäksi toiminut esimiestehtävissä lähes yhdeksän vuotta ja kouluttajana viisi ja puoli vuotta. Virkaan valittu on 12.11.2014 päivätyn työtodistuksen mukaan toiminut 1.1.2006 – 31.10.2014 lennontiedottajana Seinäjoen lentoasemalla. Samalla aikajaksolla hän on toiminut myös AFIS-päällikön, koulutusvastaavan ja lentoaseman päällikön varahenkilön tehtävissä.

Mikkelin lentoaseman paikallistuntemus (lentoaseman AFIS-pätevyys) ei voi olla ratkaiseva valintaperuste. Sehän rajaisi kaikki muualta tulevat hakijat pois. Virkaan valittu on toiminut vs. lennontiedottajana myös Mikkelin kaupungin palveluksessa noin puolen vuoden ajan, jolloin työnantajalle on muodostunut käsitys hänen henkiökohtaisista ominaisuuksistaan.

Valituksen tekijän haastattelutilanteessa on ollut paikalla aluksi kolme työnantajan edustajaa ja teknisen johtajan jouduttua poistumaan, haastattelun loppuajan paikalla oli kaksi työnantajan edustajaa. Projektijohtaja haettavana olevan viran lähimpänä esimiehenä vastasi asian valmistelusta ja hänellä oli päärooli myös hakijoiden haastattelussa. Hän oli paikalla kaikissa haastatteluissa koko ajan. Työantajalle on siten muodostunut riittävä kuva myös valituksen tehneen hakijan henkilökohtaisista ominaisuuksista ottaen huomioon vielä sen, että ko. henkilö on työskennellyt Mikkelin kaupungin palveluksessa lennontiedottajana ja vs. lentoaseman päällikkönä projektijohtajan alaisena.

Kielitaidon osalta on katsottu, että virkaan valittavalla tulee olla riittävä englannin kielen taito. Tämän vaatimuksen sekä virkaan valittu että valittaja todistusten mukaan täyttävät. Kielitaitoakaan ei ole katsottu niin ratkaisevaksi valintakriteeriksi, että hakijoiden kieltotaitoa olisi testattu ja verrattu jonkin erillisen testin avulla.

Lautakunnan 26.11.2019 kokouksen kokouskutsun ja esityslistan mukana on lautakunnan jäsenille toimitettu myös oikaisuvaatimus esityslistan oheismateriaalina, joka avautuu vain jäsenille. Jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki, jonka kautta he pääsevät lukemaan esityslistan liitteineen ja oheismateriaaleineen. Mikäli esityslista avataan ilman edellä mainittua linkkiä kaupungin verkkosivujen kautta, ei oheismateriaalia pääse näkemään. On valitettavaa, jos osa lautakunnan jäsenistä ei ole löytänyt tai päässyt lukemaan oikaisuvaatimusta esityslistan saatuaan. Se on kuitenkin ollut kaikkien jäsenten saatavilla ja se on toimitettu vielä erikseen heille, kun ilmeni, että kaikki eivät olleet sitä päässeet lukemaan. Kaikki lautakunnan jäsenet ovat siis saaneet oikaisuvaatimuksen ennen kokouspäivää eikä päätöksentekoprosessissa ole tämän osalta tapahtunut muotovirhettä. 

Valitus tulee edellä esitetyn perusteella hylätä. Samoin vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon lautakunnan päätöksestä 26.11.2019 § 151 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt selvitystä siitä, mitä Mikkelin lentoaseman päällikön viranhakuilmoituksesta ilmenevällä, kaupunginhallituksen 19.12.2000 § 157 päättämällä ilmailumääräysten mukaisella pätevyydellä tarkoitetaan. Lisäksi pyydetään toimittamaan jäljennös lentoaseman päällikön virkasuhteeseen valitun ja valittajan Medical-todistuksista sekä selvitys siitä, milloin kyseiset todistukset on toimitettu työnantajalle. Kaupunkiympäristölautakunnalle on myös varattu tilaisuus lausua valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa hallinto-oikeudelle seuraavan selvityksen:

-Pätevyydellä tarkoitetaan Ilmailulain 113 §:
Lennonvarmistushenkilöstön lupakirja, kelpoisuustodistus, kelpuutus ja hyväksyntä sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Lentopaikan lentotiedotuspalvelua antavalla lennontiedottajalla on oltava:

1) Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä tai hyväksymä lupakirja, tehtävän edellyttämät kelpuutukset ja hyväksynnät sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

-Valittaja on esittänyt Medical-todistuksen haastattelutilanteessa, ja toimittanut jäljennöksen siitä sähköpostilla 12.5.2020.
Virkaan valittu on toimittanut Medical-todistuksen sähköpostilla 18.11.2019.
Jäljennökset todistuksista lähetetään hallinto-oikeudelle.

Kaupunkiympäristölautakunta on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa todennut, että valitus tulee hylätä. Samoilla perusteilla valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on katsottava perusteettomaksi ja tulee hylätä. Vaadittua korvauksen määrää paljoksutaan. Ammattiliittohan ei peri omia oikeusavun kustannuksiaan toimeksiantajana olevalta jäseneltään, joten tuntihinta on voitu määrätä korkeammaksi kuin ammattiliitolle todellisuudessa aiheutuvat kustannukset."

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus