Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 64 Muutos rakennusvalvontataksaan vuodelle 2020

MliDno-2019-2179

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on vahvistanut asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen maksut, taksat ja hinnoitteluperusteet vuodelle 2020 kokouksessaan 26.11.2019.

Rakennusvalvonnassa on tullut ilmi tarve täydentää vahvistettua taksaa eräiden poikkeamislupien yhteydessä perittävien maksujen osalta.

Rakennusvalvonnan taksaan on ensimmäisen kerran sisällytetty myös poikkeamislupien käsittelystä perittävät maksut. Aiemmin nämä maksut ovat olleet kaupunkisuunnittelun maksuissa. Uuteen taksaan on poikkeamislupien käsittelystä perittäviin maksuihin lisätty määrätyn rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan osalta perittävä maksu 60 €/m2. Vastaava maksu on jo kauan ollut käytössä rakennusluvan yhteydessä myönnettävien vähäisten poikkeamisten osalta. Neliöperusteisen maksun perusteluna on se, että viranomaisen työmäärä on yleensä sitä suurempi, mitä suurempaa poikkeamista määräyksistä haetaan ja toisaalta tällä kannustetaan luvan hakijaa suunnittelussa pyrkimään mahdollisimman pieniin poikkeamisiin rakennusoikautta koskevista määräyksistä. Vähäisten poikkemisten kohdalla tämä onkin toiminut hyvin. Muiden kuin vähäisten poikkeamisten yhteydessä on nyt tullut eteen tilanteita, joissa neliöperusteinen maksu on noussut kohtuuttoman suureksi, kun kyse on ollut sellaisten vanhojen ranta-asemakaavojen tai yleiskaavojen mukaisten rakennusoikeuksien ylittämisestä, joissa rakennusoikeus on määrätty olennaisesti pienemmäksi kuin vastaavissa muissa kaavoissa. Poikkeamismenettelyn kautta tällaisten alueiden rakentajat on saatu rakennusoikeuden osalta lähemmäksi niitä alueita, joilla on uudemmat kaavat tai joilla toimitaan rakennusjärjestykseen sisältyvien rakennusoikeusmääräysten mukaisesti. Neliöperusteinen maksu on tehnyt poikkeamisluvan heille kohtuuttoman kalliiksi eikä maksu ole enää vastannut millään tavalla viranomaisen työmäärää. Ranta-asemakaavojen ja yleiskaavojen alueille rakennetaan lähes poikkeuksetta omaan käyttöön eikä kaupallisessa tarkoituksessa.

Ongelman helpottamiseksi rakennusvalvonnan taksan kohtaa 7.1. esitetään muutettavaksi niin, että kun poikkeamista rakennusoikeuden määrästä haetaan sellaisen vanhan ranta-asemakaavan tai yleiskaavan alueella, jolla enimmäisrakennusoikeus on olennaisesti alempi kuin muissa vastaavissa kaavoissa, neliöperusteinen hinta on vain 20 euroa/kerros-m2. Mikäli tavallista alhaisempi rakennusoikeus kaavamääräyksissä perustuu kyseisen alueen maisemaan tai ympäristöön liittyvään erityiseen syyhyn, ei yleensä ole perustetta poiketa kaavamääräyksestä eikä vähäistä suurempaa poikkeamista rakennusoikeudesta tule myöntää. Tällaisissa tapauksissa ei myöskään alempaa neliöhintaa tule soveltaa.

Muutettuna rakennusvalvontataksan kohta 7.1. kuuluu näin:

7.1 Myönteinen päätös vähintään 580 €
- määrätyn rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan osalta lisäksi 60 €/m2
- ranta-asemakaavassa tai yleiskaavassa määrätyn rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan osalta silloin, kun kaavassa sallittu enimmäisrakennusoikeus on olennaisesti alempi kuin muissa vastaavissa kaavoissa 20€/m2
7.2 Kielteinen päätös 290 €
7.3 MRL 175 §:n mukaisen vähäisen poikkeamisen käsittely lupa-asian yhteydessä
- perusmaksu 260 €/poikkeama
sekä poikkeamisen merkittävyydestä ja käsittelyyn kuluneesta ajasta lisätään maksuun:
- määrätyn rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan osalta 60 €/m²
- ranta-asemakaavassa tai yleiskaavassa määrätyn rakennusoikeuden ylittävän kerrosalan osalta silloin, kun kaavassa sallittu enimmäisrakennusoikeus on olennaisesti alempi kuin muissa vastaavissa kaavoissa 20€/m2
sekä paikanpäällä suoritetusta käynnistä vähäisyyden arvioimiseksi 125 € / h
Alle 15 m2 rakennuksen vähäinen rajaetäisyydestä poikkeaminen 130 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvontataksaan vuodelle 2020 edellä esitetyn muutoksen. Muutos tulee voimaan 15.6.2020 alkaen ja koskee sellaisia päätöksiä, joita ei ole laskutettu ennen tuota ajankohtaa.

Tiedoksi

Talouspalvelut, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnittelupalvelut