Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 63 Mikkelin paikallisliikenteen kilpailutus 1.5.2021 - 31.5.2026 + optio 2 v

MliDno-2020-1097

Valmistelija

  • Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa. 

Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen nykyinen liikennöintisopimus optiovuosineen päättyy 30.4.2021. Uutta 1.5.2021 alkavaa sopimuskautta koskeva tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää elo-syyskuun vaihteessa 2020. Seuraavan sopimuskauden kesto on viisi (5) vuotta 1.5.2021-31.5.2026 ja sen lisäksi sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella (2) optiovuodella. Saman tarjouskilpailun yhteydessä erillisenä kohteena kilpailutetaan myös Mikkelin kaupungin palveluliikenne. Hankinnan kokonaisarvo on noin 16 miljoonaa euroa. Uudelle sopimuskaudelle siirryttäessä on hankinnan valmistelussa pyritty huomioimaan kasvaneiden matkustusmäärien asettamat uudistustarpeet paikallisliikenteen palveluihin. Myös ympäristönäkökohtiin ja paikallistalouteen on kiinnitetty huomiota, ja paikallisliikenteen kalustovaatimusten osalta otetaankin tulevina vuosina merkittäviä askeleita kohti vähäpäästöisempää joukkoliikennettä ja omavaraisempaa käyttövoimaa.    

Joukkoliikenteen toimintaympäristön muuttuessa myös joukkoliikennepalveluiden tulee uudistua. Mikkelin kaupungin paikallisliikenteessä  tehdään vuosittain noin 950 000 matkaa. Matkustusmäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina, ja tavoitteena on että kasvu jatkuu edelleen. Myös kouluverkkoon liittyvät muutokset vaikuttavat tulevina vuosina matkustustarpeisiin. Tapahtuneisiin ja oletettavasti tapahtuviin muutoksiin pyritään vastaamaan alkuvuodesta 2019 Ramboll Oy:n toimesta tehdyn palvelutasosuunnitelman myötä tunnistetuilla muutostarpeilla. Kilpailutuksen aloittamisen viivästyttyä yhdellä vuodella palvelutasosuunnitelmaa päivitettiin vielä talven 2020 aikana. Tavoitteena on, että uuden sopimuskauden alkaessa palvelutarjonta on aiempaa tehokkaammin kohdistettu niille alueille ja kellonajoille, joilla kysyntä on kaikkein suurinta. Myös vaihtoyhteyksien toimivuuteen ja linjojen selkeyteen on kiinnitetty huomiota. Merkittävänä muutoksena voidaan pitää myös sitä, että paikallisliikenteen kesäkausi lyhennetään koulujen kesäloman mukaiseksi, jolloin aikataulut selkeytyvät niin suunnittelun kuin käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Mikkelin kaupungin haasteellinen taloustilanne on tiedostettu kilpailutuksen valmistelussa, aiemmasta palvelusta on leikattu vuoroja, joilla kysyntä on ollut minimaalista. 

Mikkelin kaupungin strategiaan sisältyvän kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin kuuluu biopolttoaineiden käytön lisääminen kaupungin järjestämässä henkilöliikenteessä. Euroopan unionin puhtaiden ajoneuvojen direktiivi astuu voimaan oletettavasti vuonna 2021, ja myös se tullee kansallisen lainsäädännön kautta asettamaan merkittäviä ehtoja joukkoliikenteessä käytettävien ajoneuvojen käyttövoimavaatimuksille. Nyt käsiteltävää hankintaa direktiivin tuomat vaatimukset eivät vielä koske, mutta Mikkelin kaupunki ottaa jo nyt askelia kohti tulevaa, ja huomioi ympäristöystävälliset käyttövoimat paikallisliikenteen hankinnassa. Ympäristöystävällisiä käyttövoimia koskevassa keskustelussa tarkoitetaan nykyisin käytännössä sähköä, kaasua tai uusiutuvaa dieseliä.

Biokaasua tuotetaan Haukivuorella sekä tuotanto alkaa myös Metsä-Sairilassa vuonna 2020. Etelä-Savon Energia avaa kesällä 2021 Tuskuun kaasutankkausaseman, josta myös paikallisliikenteen ajoneuvot voivat tankata paikallisesti tuotettua biokaasua. Biokaasun valinnalla on muita käyttövoimavaihtoehtoja suuremmat aluetaloudelliset vaikutukset. Tästä syystä hankinnassa on sitouduttu hoitamaan osa paikallisliikenteestä kaasubusseilla. Myös sähköbussit voivat käyttää paikallisesti tuotettua energiaa, mutta sähköbussiliikenne vaatii huomattavasti suurempia investointeja kuin kaasubussiliikenne, ja tällä on suora vaikutus palveluiden järjestämisen kustannustasoon. Aiemmin vahvasti esillä ollut uusiutuvan dieselin (tai biodieselin) käyttö paikallisliikenteen käyttövoimana on jätetty huomiotta. Nestemäisiä polttoaineita koskeva sekoitevelvoite säätelee uusiutuvien polttoaineitten prosentuaalista osuutta, joka tasataan valtakunnan tasolla. Tästä syystä biodieselin käyttö Mikkelin paikallisliikenteessä ei vähentäisi fossiilisen dieselin käyttöä Suomessa.  

Kilpailutuksessa edellytetään vähintään neljän kaasubussin käyttöönottoa. Sopimusmalli kannustaa myös tätä suurempaan puhtaiden ajoneuvojen määrään, mutta ei vaadi sitä. Liikenteen hoitamiseen tarvittava kokonaiskalustomäärä on 12 bussia. Liikennöitsijä voi ottaa liikennekäyttöön sopimuskauden alussa/kuluessa myös vähimmäismäärää suuremman määrän kaasubusseja ja/tai sähköbusseja. Tällaisen kaluston mahdollisesta käyttöönotosta liikenteenharjoittajalle maksetaan ajosuoritteisiin perustuen korotettua liikennöintikorvausta (kaasubussit 7,5 % ja sähköbussit 15 %). Kuitenkin neljä kaasubussia on vähimmäisvaatimus, ja sen on sisällyttävä tarjottuun liikennöintihintaan. Paikallisliikenteessä käytettävien tavallisten dieselbussien edellytetään täyttävän vähintään Euro 5 -luokan päästövaatimukset. 

Edellisten paikallisliikennettä koskevien vaatimusten lisäksi palveluliikenteessä (Moppe) käytettävien bussien edellytetään olevan kaasukäyttöisiä. Palveluliikenteeseen hankitaan kaksi vähintään 14-paikkaista ajoneuvoa, jotka toimivat osittain tai mahdollisesti kokonaan kutsuohjausperiaatteella. Lisäksi sopimukseen sisältyy tilaajalle mahdollisuus lisätä palveluliikenteen kalustoa sopimuskauden aikana 1-2 ajoneuvolla.  

Paikallisliikenteen liikennöintikustannukset vuonna 2019 olivat bruttona noin 2,2 miljoonaa euroa. Kulut ovat olleet merkittävässä nousussa, sillä erilaisiin muuttujiin, kuten koulujen väistötilaratkaisuihin, nopeasti nousseisiin matkustusmääriin, sekä lukuisten tietöiden vaatimiin reittimuutoksiin on jouduttu vastaamaan lisäkaluston käytöllä. Nykyisiin hintoihin sekä uuden palvelutason mukaisiin suoritteisiin perustuvan arvion mukaan uusi palvelutasosuunnitelma ja linjastomuutokset eivät nosta palvelun kustannustasoa vuoden 2019 tasoon verrattuna. Tulevaan hintatasoon vaikuttaa toki yleisen hintatason muutos ja markkinoilla vallitseva kilpailutilanne, joiden vaikutuksia saatavien tarjousten yksikköhintoihin ei voida arvioida. Myös ympäristöystävällisten käyttövoimien edellyttämisellä on yleisesti ottaen kustannuksia korottava vaikutus. Paikallisliikennekäyttöön soveltuva kaasubussi on hankintahinnaltaan noin 30 000 euroa tavallista dieselbussia kalliimpi, joten neljän kaasubussin vähimmäisvaatimuksen ei uskota kuitenkaan merkittävästi vaikuttavan sopimuskauden hintatasoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin paikallisliikennekilpailutuksen käynnistämisen liitteenä ja oheisena olevien asiakirjojen mukaisesti, ja oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki hankintapalvelut ja Kyytineuvo