Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 69 Kotihoidon pysäköintitunnus

MliDno-2020-1075

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Uuteen tieliikennelakiin tänä kevään tehdyn muutoksen (vahvistettu 8.5.2020) mukaan kunnissa voidaan ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintitunnus (tieliikennelain 39a §), joka antaa käyttäjälle lähes samat erioikeudet pysäköidessä kuin liikuntarajoitteisen henkilön pysäköintitunnus. Tällainen tunnus oikeuttaa pysäköimään: maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta; alueelle, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä (pysäköinti kielletty ja pysäköintikieltoalue) ja rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.

Tällainen tunnus voidaan myöntää sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka huolehtii kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista sosiaalihuoltolaissa tarkoitetuista kotipalvelun, kotihoidon tai asemuspalveluiden tehtävistä, terveydenhuoltolaissa tarkoitetuista kotisairaanhoidon tehtävistä, vammaispalvelulaissa tarkoitetuista tehtävistä tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisista tehtävistä. Lupatunnus voi olla voimassa enintään viisi vuotta.

Lain mukaan kunta siis voi ottaa kotihoidon lupatunnnuksen käyttöön. Osa kaupungeista on ottamassa pysäköintitunnuksen käyttöön, mutta osa ei. Monet seuraavat tilannetta ja tekevät päätöksen vasta myöhemmin. Tällaisissa kunnissa on yleensä käytössä joku muu järjestely vastaavien pysäköintien helpottamiseksi.

Mikkelissä on käytösssä Essoten järjestämille kotiin annettaville palveluille myönnetty pysäköintilupa, joka oikeuttaa enintään kahden tunnin pysäköintiin kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla ilman, että ajoneuvoon tarvitsee ostaa pysäköintilippua automaatista tai maksua maksaa mobiilisovelluksella. Luvan yhteydessä on velvollisuus käyttää pysäköintikiekkoa, jotta pysäköintiaikoja on mahdollisuus seurata. Pysäköintipalveluiden taksan mukaan luvan vuosihinta on 200 euroa. Järjestelmä on toiminut varsin hyvin. Palautetta on tullut vain siitä, että kahden tunnin enimmäisaika on koettu joskus liian lyhyeksi. Valvonnan yhteydessä on havaittu, että lupia on käytetty ehtojen vastaisesti myös sellaiseen pysäköintiin, joka ei ole suoraan liittynyt asiakkaan luona käyntiin ja jopa omien asioiden hoitoon.

Mikkelissäkin on syytä vielä seurata tilannetta ja kerätä kokemuksia niistä kaupungeista, jotka jo ottavat uuden tunnuksen käyttöön. Nykyiset Essoten käyttöön annetut pysäköintiluvat pidetään voimassa niihin merkityn voimassaoloajan eli vuoden 2020 loppuun. Päällekkäisiä lupajärjestelmiä ei ole syytä käyttää. Kotiin annettavien palevluiden järjestämisen halpottamiseksi niiden Essoten henkilökuntaan kuuluvien kohdalla, joiden työtehtävät vastaavat uuden tieliikennelain mukaiseen kotihoidon pysäköintitunnuksen ehtoja, pysäköinnin enimmäisaika voidaan korottaa kolmeen tuntiin. Nykyisiin lupatunnuksiin tehdään pysäköintipalveluissa merkintä ja sen jälkeen nykyinen lupa oikeuttaa kolmen tunnin pysäköintiin. Näiden henkilöiden nimet ja työtehtävät tulee ilmoittaa pysäköintipalveluihin. Luvan hintaa ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Talouden kannalta muutoksella ei ole suurta merkitystä. Yli kahden tunnin kertapysäköinnit eivät ole kotihoidossa kovin yleisiä, joten yhden tunnin lisäys aikaan ei vähennä pysäköintimaksutuloja. 

Asunto-osakeyhtiöiden kanssa pyritään sopimaan, että niiden pysäköintialueille järjestetään sellaisia pysäköintipaikkoja, joita kotiin annettavia palveluita hoitavat henkilöt voivat käyttää. Kun edellä tarkoitettuja palveluja annetaan eniten päiväsaikaan, on taloyhtiöidenkin piha-alueilla tilaa asukkaiden ollessa töissä.

Epäkohtana uuden tieliikennelain mukaisen kotihoidon lupatunnnuksen käytössä on arvioitu olevan se, ettei pysäköintiaikaa ole rajoitettu millään tavalla. Kuntaliitto ja useimmat kunnat olivat lausunnoissaan esittäneet tunnuksen käyttöön aikarajoitusta. Rajoituksen puuttumisesta seuraisi, että mm. huoltoajoon tarkoitetut kadunvarsipaikat olisivat entistä harvemmin käytettävissä tähän tarkoitukseen. Myös liikuntaesteisten henkilöiden pysäköinti vaikeutuisi, koska heillä on oikeus käyttää noita samoja paikkoja. Laissa tarkoitetulla tunnuksella ajoneuvoa voisi pitää samalla paikalla rajattomasti, kunhan pysäköinti liittyisi laissa mainittujen työtehtävien hoitoon. Kun käytännössä ulkopuolisen on mahdotonta tarkistaa, mihin työtehtävään pysäköintunnuksen turvin tehty pysäköinti liittyy, ei tunnusten väärinkäytöksiin ole yleensä mahdollista puuttua.

Mikäli seurannan perusteella todetaan, että edellä mainitusta muutoksesta huolimatta tieliikennelain mukaisen kotihoidon lupatunnnuksen käyttöönotto on perusteltua, tehdään asiasta päätös myöhemmin tänä vuonna. Silloin voidaan tarvittaessa hyödyntää niitä kokemuksia, joita muista kaupungeista on saatu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, ettei Mikkelissä tässä vaiheessa oteta käyttöön uuden tieliikennelain mukaista kotihoidon pysäköintitunnusta. Nykyisen Essoten järjestämille kotiin annettaville palveluille myönnetyn pysäköintiluvan ehtoja muutetaan niin, että niiden Essoten henkilökuntaan kuuluvien kohdalla, joiden työtehtävät vastaavat uuden tieliikennelain mukaiseen kotihoidon pysäköintitunnuksen ehtoja, pysäköinnin enimmäisaika korotetaan kolmeen tuntiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaaali- ja terveyspalvelujen ky