Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 65 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) kortteli 1, tontti 211 / Graniittitalo

MliDno-2016-2454

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä toukokuuta 2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukolan) korttelin osan 1 tontin 211, Ristimäenkatu 5.

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti arvokkaalla paikalla Hallituskadun varrella. Kiinteistö rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Mikkelin hallitustori ympäristöineen).

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1975. Graniittitalon kiinteistö on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kerrosluvuksi on osoitettu ½II kerrosta ja rakennusoikeudeksi 2 290 k-m2. ALP 18/8  merkinnällä on osoitettu kahdeksan autopaikkaa viereiselle ALP-korttelualueelle.

Kaavamuutoksella maakunnallisesti arvokas Graniittitalon rakennus suojellaan asemakaavatasoisesti sr-1 merkinnällä. Tontin nykyinen käyttötarkoitus muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), joka mahdollistaisi asumisen, palvelu-, liike- ja majoitustoimintojen sijoittamisen rakennukseen. Kaavamuutoksessa ei osoiteta uutta täydennysrakentamismahdollisuutta. Tontin takaosaan voidaan sijoittaa autokatos.

Nykyinen rakennusoikeus 2 290 k-m2 säilyy.

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 670 m.

Kaavamuutos on tullut vireille 1.12.2016 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 1.12. - 30.12.2016. Siitä saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Viranomaislausunnoissa painotettiin kulttuuriympäristön huomioimista. Naapuritaloyhtiö esitti toiveenaan laajentaa kaava-aluetta ja tutkia täydennysrakentamismahdollisuutta omistamallaan tontilla. Mielipiteet, lausunnot ja vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteestä 5.

Pysäköintinormi noudattaa kantakaupungin osayleiskaavassa 2040 määriteltyjä ohjeellisia pysäköintinormeja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1, tonttia 211 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Ristimäenkatu 5), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli-Seura ry, teleoperaattorit sekä Mikkelin kaupungin osalta vesilaitos, museot, rakennusvalvonta ja infra-aluepalvelut.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus