Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Toiminnan ja talouden seuranta 3/2018, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2018-876

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 2018 hallintokuntien toimintaa ja taloutta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavassa seurantaraportissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3.2018 raportoidaan keskeiset strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelman toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Käyttötalouden menojen syntymisen, raportoinnin ja korjaavien toimenpiteiden osalta ollaan hyvin huolellisia. Lisääntyneitä tai poikkeavia kustannuksia pyritään kattamaan sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutumisen isona riskinä ovat sisäilmaongelmaiset kaupungin kiinteistöt, niiden korjaustoimenpiteet, rahoitus ja mahdollisista väistötiloista syntyvät kustannukset. Henkilöiden rekrytoinnit palvelualueelle ovat haastavia kaupunkia ympäröivässä työympäristössä. Rekrytoinneissa epäonnistuminen tuo henkilöstömenojen pienentymistä suhteessa talousarvioon, mutta vastaavasti ostopalvelut lisääntyvät.

Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen.

Liitteenä olevassa seurantaraportissa on tarkempi analyysi tuloista ja menoista sekä investointien toteutumataulukko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 3/2018 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.