Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ristiinan taajamametsien käyttö ja hoitosuunnitelma

MliDno-2018-870

Valmistelija

 • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan asemakaava-alueella on n. 100 hehtaaria luonnonvaraisia metsäalueita, joilla ei ole ollut kattavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Metsätoimen tavoitteena on saada inventoitu metsätieto ja kaupungin hyväksymien periaatteiden mukainen hoitosuunnitelma myös Ristiinan taajamametsiin.

Metsätoimen koordinoimaa suunnittelua on tehty yhteistyössä ammattikorkeakoulun metsätalouden laitoksen, viher- ja virkistysalueiden edustajien ja ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmään on kutsuttu kaupunkisuunnittelun, maaomaisuuspalveluiden, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja liikuntapalveluiden edustajat. Suunnitelmaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä ja siitä on ollut mahdollisuus antaa palautetta.

Suunnittelutyön pohjaksi Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijat esittelivät valokuvaamaansa aineistoa ja taajamametsien hoitoa 18.11. -2.12.2016 Ristiinan kirjastolla järjestetyssä näyttelyssä. Samalla kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä metsien hoitotarpeesta kyselyllä, johon oli mahdollisuus vastata myös netin kautta.

Kesällä 2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelija Johanna Virtanen teki osana opinnäytetyötään metsien inventoinnit, hoitoluokituksen ja toimenpide-ehdotukset. Suunnittelijan käytössä oli Tapio ForestKIT -sovellus, jolla hallitaan kaupungin metsävaratietoa. Sovelluksen karttatasoilta löytyy peruskartan ja ilmakuvien lisäksi mm. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää ympäristötietoa ja Museoviraston muinaismuistolain suojaamat kohteet. Tausta-aineistona olivat myös kaupunkisuunnittelun tilaamat, 2014 täydennetyt luontoselvitystiedot ja kaupungin 2014 hyväksymät periaatteet metsien hoidolle, käytölle ja hoitoluokittelulle sekä vuoden 2016 mielipidekyselyn tulokset.

Ohjausryhmän hyväksymä suunnitelmaluonnos oli yleisesti nähtävänä ja kommentoitavana Ristiinan kirjastossa ja kaupungin kotisivuilla 21. -30.11.2017. Ristiinan aluejohtokunnalta pyydettiin lausunto ja asia on käsitelty kokouksessa 13.12.2017.

Asukkaiden palautteita saatiin seitsemän, niissä esitetään yksittäisten puiden poistoja ja lähiympäristön siistimistä.

Aluejohtokunnalta pyydetyssä lausunnossa esitetään harvennushakkuita tehtäväksi ylä- ja alaharvennuksina ts. erirakenteisena metsänkasvatuksena. Tämän katsotaan olevan parempi maisemanhoidon ja virkistyskäytön kannalta, muilta osin aluejohtokunnalla ei ollut huomautettavaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen ja ympäristöpäällikkö Hanna Pasosen lausunnoissa otettiin kantaa ja esitettiin muutoksia lähinnä Linnaniemen virkistys- ja ulkoilualueen metsien käsittelyyn.

Yleisesti nähtävillä olleiden karttaesitysten heikkoutena on, että niissä ei näy tarkat metsikkökuvioiden tiedot, vaan toimenpiteet on esitetty ainoastaan teemaväreillä.

Käytännön toteutuksessa kuitenkin noudatetaan 2014 hyväksyttyjä ja voimassa olevia ”Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelma 2014 -2021” periaatteita, kuviokohtaisesti tarkennettuja ohjeita ja 10 vuoden ajanjaksolle porrastettua toteutusaikataulua.

Ohjausryhmä käsitteli annetut palautteet ja lausunnot 21.2.2018 ja teki vielä seuraavat muutokset ja täsmennykset Linnaniemen toimenpide-ehdotuksiin:

 • kuvio 119: erikoishakkuu, alikasvosmännikön harventaminen, hoidon tavoitteena järvinäkymän säilyminen avoimena
 • kuvio 122: rantavyöhykettä ei käsitellä
 • kuvio 124: poistetaan koko kuviolta harvennusehdotus, tarvittaessa poistetaan yksittäisiä puita
 • kuvio 127: poistetaan hakkuuehdotus tässä vaiheessa, tarkistetaan kasvupaikkatyyppi, koska eri inventoijilla luokituksen lopputulokset poikkeavat toisistaan
 • kuvio 134: pienpuustonhoito ulkoilureitin varsilla
 • kuvio 135: pienpuuston hoito kuvion eteläosassa
 • kuvio 137: poistetaan hakkuuehdotus tässä vaiheessa, tarkistetaan kasvupaikkatyyppi, koska eri inventoijilla luokituksen lopputulokset poikkeavat toisistaan
 • kuvio 138: pienpuuston hoito ulkoilureitin varsilla
 • kuvio 149: muutetaan harvennushakkuuehdotus erikoishakkuuksi, kulkureittien ja laavun ympäriltä poistetaan turvallisuutta uhkaavat puut, näkemien raivaus osalla kuviota, jätetään raivauksessa valitusti eri puulajeja

Ristiinan taajamametsien käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisältyvien, kaupungin omistamien metsien pinta-ala on yhteensä 104 ha ja eri hoitoluokkien osuudet ovat C1/ lähimetsät 48 ha (46 %), C2 ulkoilu- ja virkistysmetsät 40 ha (38 %), C3 suojametsät 4 ha (4 %) ja R maankäytön muutosalueet 12 ha (12 %). Arvometsiksi luokiteltuja metsiköitä ei ole, ei myöskään luonnonsuojelualueita. Linnaniemen alueella on kaksi muinaismuistolain perusteella suojeltua kohdetta. Puuston määrä on keskimäärin 176 m3/ha ja vallitsevana puulajina mänty. Seuraavalle 5-vuotisjaksolle on esitetty hakkuita yhteensä 33 ha, joista ensiharvennuksia 1 ha, harvennushakkuita 26 ha, erikoishakkuita 4 ha ja pienaukkohakkuita 2 ha. Pienpuuston hoitoa ja taimikoiden varhaisperkausta esitetään 46 ha.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Ristiinan taajamametsille laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman. Tiedot liitetään osaksi Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 2014-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen, Hanna Kangasaho, puistot ja viheralueet/Timo Kumpulainen, Marko Vuorinen, kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen, rakennusvalvonta/Juha Häyrinen, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Hanna Pasonen, liikuntapalvelut/Pekka Turunen, Ristiinan aluejohtokunta/Virpi Launonen, Matti Laitsaari, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry/Miia Kuisma

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16