Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Rantakylän päiväkodin väistötilojen tarjousten hyväksyminen

MliDno-2018-649

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylän päiväkoti toimii seurakunnalta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Sokkalantie 25.
Kiinteistön omistaja, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2018. Rakennuksessa on sisäilmaongelmainen ja seurakunta on luopumassa kiinteistöistä, eikä siksi ryhdy selvittämään rakenteiden kuntoa tutkimuksin eikä korjaamaan rakenteita. Päiväkodin tiloissa toimii tällä hetkellä 3 lapsiryhmää.

Tilapalvelut on valmistelemassa kilpailutusta päiväkodin väistötiloiksi vuokrattavien siirtokelpoisten tilaelementtien hankkimiseksi. Tilat on tarkoitus sijoittaa Rantakylän yhtenäiskoulun ja urheilukentän väliin jäävälle hiekkakentälle, osoiteeseen Kunnanmäki 1. Liitteenä olevassa asemapiirroksessa, liite 1, on esimerkkisijoitus väliaikaisen päiväkodin tilaelementtien sijoittamisesta alueelle.

Päiväkotiin tulee tilat Rantakylän päiväkodin kolmelle lapsiryhmälle (2 x 21 lasta 3-5 v ja 1 x 12 lasta 0-3 v) ja neljäntenä ryhmänä (1 x 24 lasta) tulee olemaan koulun eskarit, eli yhteensä 78 lasta. Koska kaupungilla on ollut jitakin heikosti ennoitavissa olevia tilojen käytön siirtoja, niin samassa kilpailutuksessa varaudutaan mahdollisena myöhemmin käytettävissä olevana optiona kohteen 1 lapsiryhmän laajennukseen.

Tilojen valmistuminen on aikataulutettu niin, että päiväkodin toiminta tiloissa voi alkaa käyttäjän kanssa sovitusti 6.8.2018.  Vuokrasopimus valitun toimittajan kanssa tehdään määräajaksi 21.7.2018 – 31.12.2019. Määräaikaisen varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei tilaaja ole irtisanonut sopimusta päättymään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hankkia Rantakylän päiväkodin väistötilat vuokrattavina siirtokelpoisina tilaelementteinä, jotka sijoitetaan Rantakylän koulun yhteyteen.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että tarkan sijoituspaikan osoittava liitekartta poistetaan ja päätösehdotus on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää hankkia ja kilpailuttaa Rantakylän päiväkodin väistötilat vuokrattavina siirtokelpoisina tilaelementteinä, jotka sijoitetaan Rantakylän yhtenäiskoulun ja Rantakeitaan alueelle. Ratkaisussa tulee huomioida alueen turvallisuus, piha-alueen käyttökelpoisuus ja viihtyisyys sekä saaattoliikenteen sujuvuus.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 20.3.2018 (§ 40) päättänyt hankkia Rantakylän päiväkodille väistötilat. Väistötilat tarvitaan seurakunnan tiloista poissiirtymisen vuoksi. Tiloihin siirtyy myös päiväkotiyksikkö Rantakylätalosta. Lautakunta päätti sijoittaa tilat Rantakylän yhtenäiskoulun ja Rantakeitaan alueelle. Sivistystoimen kanssa käytyjen neuvottelun perusteella tilat sijoittuvat Rantakylän yhtenäiskoulun ja urheilukentän väliin, osoitteeseen Kunnanmäki 1. Ratkaisu lohkaisee osan hiekkakentästä ja osan koulun ympärysalueesta. Rakennusmassa sijoittuu kentän pituussuuntaisesti. Lopullisesta sijoittelusta ja toiminnallisuuksista laaditaan yhteistyössä toimittajan kanssa asemapiirros.

Hankinnan sopimusaika on 25.7.2018 – 31.12.2019, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, kuitenkin niin, että vuokralaisen irtisanomisaika sopimukselle on 3 kuukautta ja vuokranantajan 6 kuukautta.

Tilapalvelut on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 9.4.2018 Rantakylän päiväkodin siirtokelpoisten väistötilojen hankkimiseksi. Tilat sijoittuvat kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti Rantakylän koulun ja hiekkakentän väliselle alueelle. Hankinnan lainvoimaistuttua tehdään lopullinen sijoitussuunnitelma, jolloin huomioidaan mm. pihojen toiminnallisuus, turvallisuus ja liikenteen olosuhteet.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 9.4.2018. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin kokonaishinta.

Tarjousten jättöaika päättyy 23.4.2018 klo 9:00.

Määräaikaan 23.4.2018 mennessä oli saapunut kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset avattiin 23.4.2018. Tarjouksensa olivat jättäneet Cramo Adapteo ja Expandia Moduler Ab.

Expandia Moduler Ab:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska se sisältää tarjouspyynnön vastaisia ehtoja toimitusajan suhteen. Tarjouspyynnön mukaan tilojen tulee olla muuttovalmiit 24.7.2018.
Expandia Moduler Ab:n on tarjouksessaan ilmoittanut ”Tällä hetkellä tuotantoaikataulu on haasteellinen ja toimitus 24.7.2018 näyttää liian optimistiselta toimitusaikataululta, tämän hetken arvio toimituksesta 15.9.-1.11.2018. Toimitusaikataulu pitää varmistaa mikäli Expandia valitaan toimittajaksi. Expandia Moduler varaa oikeuden tarkistaa toimitusaikataulun ennen virallista toimitusvahvistusta sekä varaa oikeuden perua tilauksen/toimituksen ilman kuluja.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hylkää Expandia Moduler Ab:n tarjouksen ja hyväksyy Rantakylän päiväkodin siirtokelpoisten väistötilojen toimittajaksi Cramo Adapteon, kokonaisvertailuhinta 318 400,00 euroa (alv 0 %).

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilapalvelut/Anne Himanen

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi