Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/Asemakaavan muutos/Pankalampi I

MliDno-2018-806

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä huhtikuuta 2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Osallistumis- ja arvointisuunnitelma koskee Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) osaa korttelia 1 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita.

Kohde sijoittuu entisen vanhainkodin ja alueelle Pankalammen rannassa. Alueella on toiminut myös monikulttuurikeskus Mimosa, joka on siirtänyt toimintansa muualle. Rakennukset ovat tyhjillään ja niiden purkamista on selvitetty.

Kaupunki osallistui MONIKKO-hankkeeseen, joka tutki jaettua asumista, asukkaan roolia aktiivisena vaikuttajana ja niitä asuinyhteisöllisiä tekijöitä, joilla vahvistetaan naapuruston sisäisiä, positiiviseksi koettuja suhteita. Hankkeeseen kuului vanhainkodin alueen lisäksi terveyskeskuksen tontti. Hankkeessa painotettiin vanhusten asumista ja tutkittiin dementikoille sopivaa palvelukampusta. Hanke tehtiin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa osana laajempaa kokonaisuutta, johon kuului kuusi pilottihanketta eri kunnissa/kaupungeissa, sen loppuraportti valmistui vuonna 2012.

Suunnitelmassa terveyskeskuksen puolelle oli osoitettu 14 000 k-m² ja vanhainkodin puolella nykyiset rakennukset oli säilytetty täydennettynä 4 500 k-m² uudisrakennusoikeutta. Yhteensä rakennusoikeutta oli 23 500 k-m².

Vuonna 2013 kaupunki tutki aluetta toistamiseen ja vertaili erilaisia mitoitusvaihtoehtoja päätyen n. 26 000 k-m² kokonaisrakennusoikeuteen. Tässä tarkastelussa vanhainkodin rakennukset oli purettu ja tavoitteena oli korkeatasoinen vanhusten yhteisöllinen asuminen. Pankalammen (terveyskeskus ja vanhainkodin alue) asemakaavamuutos laitettiin vireille 12.2.2013, ja sitä koskeva OAS toimitettiin osallisille.

Vuonna 2017 kaupunkisuunnittelu pyysi Ajak Oy:ltä päivitettyä suunnitelmaa vanhainkodin alueelle painottaen pieniä, alle tai noin 50 k-m² omakotitaloja yhdessä kerroksessa. Tavoite yhteisöllisyydestä säilytettiin, mutta ilman määrättyä käyttäjäryhmää ja vuoden 2013 suunnitelmassa olleista kerrostaloista luovuttiin. Tavoitteellinen rakennusoikeus kohteelle on n. 2 000 k-m². Ajak Oy:n suunnitelma on toiminut pohjana nyt käynnistettävälle asemakaavan muutokselle, ja koska kohteen rajaus eroaa vuoden 2013 tilanteesta, on hanke käynnistetty itsenäisenä prosessina.

Alueen arvioidut rakennusten purkukustannukset ovat noin 600 000 euroa ja arvioidut tontinmyyntitulot noin 400 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 1 osaa ja niihin liittyviä katu- ja puistoalueiden / Pankalampi I osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.