Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Luomusertifiointiin sopivat keruualueet Mikkelin kaupungin omistamista metsätiloista

MliDno-2018-893

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti koordinoi yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa Luomumetsistä moneksi -hanketta ja tarkoituksena on mm. moninkertaistaa Etelä-Savon maakunnan luomukeruualueiden pinta-ala. Nykyiset luomukeruualueet ovat keskittyneet Lappiin, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, Etelä-Savossa luomusertifioituja metsiä on vain n. 3 400 ha. Luomustatus tuo hyötyjä ja lisäarvoa lopputuotetta myyville yrityksille, joiden olisi tärkeää saada turvattua raaka-aineen saanti kasvaville markkinoille.

Metsien luomusertifiointia haetaan ELY -keskukselta ja tilalla tehdään luomutarkastus, jonka jälkeen metsät voidaan hyväksyä virallisesti luomukeruualueeksi. Luomukeruualueet tarkastetaan vuosittain. Maanomistajan on ilmoitettava luomusertifioinnissa kielletyt käsittelyt kuten juurikäävän torjunnat urealla, kemialliset heinäntorjunnat ja tiettyjen kemiallisten lannoitteiden käyttö, jotta käsitellyt alueet voidaan rajata määräajaksi pois luomusta.

Alueen voi liittää valvontaan joko metsänomistaja tai ulkopuolinen keruualueen selvittäjä, jonka ELY -keskus on hyväksynyt valvontajärjestelmään.

Keruualueen selvittäjä hankkii luotettavat tiedot alueen luomukelpoisuudesta, tekee sopimukset maanomistajan kanssa ja ylläpitää keruualuekarttoja.

Jos metsäomistaja itse hakee liittymistä valvontaan, siitä peritään liittymismaksu (110 €) ja vuosittain tehtävän Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu (140 €) sekä aikaperusteinen tarkastusmaksu (91 €/h). Jos liittämisen tekee selvittäjä, metsäomistajalle aiheutuvat kulut ovat pienemmät.

Metsää omistavat kunnat ovat yksi Luomumetsistä moneksi -hankkeen kohderyhmistä. Projektipäällikkö Birgitta Partanen esittää Mikkelin kaupungille mahdollisuutta sertifioida hankkeen pilottikohteina luomukeruualueita omistamiinsa metsiin. Etelä-Savon pilottikohteissa selvittäjänä toimii 4H/Youngfourin asiantuntija Eija Vuorela, jolla on paljon kokemusta toiminnasta Pohjois-Suomen laajoilla luomukeruualueilla. Pilottikohteiden sertifioinnista ei aiheudu kaupungille kustannuksia vuonna 2018, koska samalla haetaan kokemuksia siitä kuinka paljon työaikaa kuluu ja kustannuksia syntyy erilaisten kohteiden sertifioinnissa.

Keruualuekarttojen luovuttamisesta ja luomusertifioinnin hyödyntämisestä kaupunki voi sopia ja päättää itse.

Jotta keruualuetta voisi hyödyntää, sen olisi oltava yhtenäinen ja selkeästi maastoon rajautuva.

Kaupungin omistamat metsäkiinteistöt sijaitsevat eri puolilla kuntaa, hakkuutoiminta on säännöllistä ja hakkuiden yhteydessä juurikäävän torjuntaan on käytetty ureaa.  Projektia on valmisteltu hakemalla kohteita, jotka ovat yhtenäisiä, pinta-alaltaan yli 100 hehtaaria tai muuten keruualueeksi sopivia. Näillä kriteereillä löytyi selvitettäväksi esitettäviä metsätiloja Anttolan alueelta n. 540 ha, Haukivuorelta n. 300 ha, Mikkelin lähialueilta n. 1 530 ha, Ristiinan alueelta n. 230 ha ja Suomenniemeltä n. 300 ha, yhteensä 2 900 ha.

Lisätietoja hankkeesta

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/luomumetsista-moneksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki kartoittaa luomusertifiointiin sopivat keruualueet omistamiltaan metsätiloilta n. 2 900 hehtaarin alueelta. Selvitys tehdään Luomumetsistä moneksi -hankkeen pilottikohteena ja keruualueet liitetään luomuvalvontaan. Sertifiointikokeilua jatketaan viisi vuotta (2018-2022). Kokeilun aikana saadaan kokemusta toiminnasta ja siitä onko keruualueille kysyntää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet/Annamari Huttunen, maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti/Birgitta Partanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16