Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Lisäys laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin, kaupunkiympäristöltk 2018

MliDno-2017-2531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan hallintokuntien vuoden 2018 laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2017. Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero (jos eri tarkastaja/hyväksyjä kuin varsinaisella tulosyksiköllä), hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiatarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräakainen henkilö.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tlilöinti ja todeta laskun sisällö oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Vuoden 2018 aikana laskujen asiatarkastajiin ja hyväksyjiin mahdollisesti tulevat lisäykset/muutokset esitetään, että yksiköiden päälliköt voivat tehdä päätökset ko. lisäyksistä/muutoksista.

Em. ohjeita noudattaen kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat on koottu oheiseen liiteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2018 laskujen ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti ja oikeuttaa tulosyksiköiden päälliköt tekemään päätökset vuoden aikana tapahtuviin lisäyksiin/muutoksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät ja asiatarkastajat on hyväksytty 19.12.2017 § 78. Hyväksyjien ja asiatarkastajien listaa on päivitetty henkilöstömuutosten vuoksi. Tehdyt lisäykset/muutokset merkitty punaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy tositteiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin tehdyt lisäykset/muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, asiointipiste/Marianne Tavast-Pasonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.