Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Leikkipaikkojen käyttötarkoituksen muutos

MliDno-2018-886

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kahden pienen leikkipaikan välineistön poistaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen tavanomaisiksi puistoksi.

Mikkelin kaupungin teknisessä lautakunnassa on hyväksytty 9.6.2015 Mikkelin kaupungin leikkipaikkaohjelma vuosille 2015-2025. Leikkipaikkaohjelmassa on tarkasteltu leikkipaikkojen määrää, laatua, kuntoa, lapsimäärää ja saavutettavuutta suhteessa käytettävissä olevaan rahamäärään. Leikkipaikkaohjelman mukaisesti leikkipaikkojen määrää vähennetään leikkipaikkavälineistöä poistamalla. Leikkipaikkavälineistön poistamisen jälkeen alueet siistitään ja muutetaan tavanomaisiksi puistoiksi. Muutoksen jälkeen alueelle jää kohtuullisen matkan päähän korvaavia julkisia leikkipaikkoja yleisille alueille ja kaupungin omistamien kiinteistöjen pihoille.

Tänä vuonna 2018 leikkivälineet poistetaan seuraavista paikoista: Aisapuiston korttelileikkipaikka Tuskussa ja Rantakylän päiväkodin leikkipaikka Rantakylässä.

Aisapuiston viereinen Tuskun leikkipaikka peruskorjataan 2018 ja Rantakylän päiväkodin leikkipaikka poistetaan Rantakylän päiväkodin toimintojen siirtyessä pois nykyiseltä paikaltaan kesällä 2018.

Liitteenä kartta poistettavista leikkivälineistä ja yleisellä alueella olevat leikkipaikat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Aisapuiston leikkipaikka ja Rantakylän päiväkodin leikkipaikka muutetaan erikseen tehtävien suunnitelmien mukaisesti tavanomaisiksi käyttöpuistoiksi huomioiden teknisen toimen vuosien 2015-2025 leikkipaikkaohjelma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Viher- ja metsäaluepalvelut/Marko Vuorinen, Hannele Hiljanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16