Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kestävän kasvun -ohjelma

MliDno-2018-925

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan haluttu päämäärä. Kaupunkistrategia on kaupungin ylin toimintaa ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja, jossa linjataan laajat suuntaviivat. Mikkelin strategiset päämäärät ja painopisteet on vahvistettu valtuuston kokouksessa 11.12.2017 § 100. Päämäärät ovat Hyvän elämän Mikkeli painopisteinään yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin; Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli painopisteinään osaaminen ja TKI-toiminta, asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto; Kestävän kasvun Mikkeli painopisteinään terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimaisuus ja kaupungistuminen.

Strategian toteutusta, seurantaa ja arviointia varten on rakennettu toimintaohjelmat - Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma - jotka toteuttavat strategisia päämääriä ja joiden indikaattoreilla seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kestävän kasvun -ohjelman rakentamisesta on vastannut laaja-alainen ja moniammattillinen työryhmä. Lisäksi ohjelman sisältöä on työstetty kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa, kaupunginhallituksen seminaarissa ja valtuuston iltakoulussa.

Kestävän kasvun -ohjelma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Kerttu Hakala tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.