Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kalevankankaan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

MliDno-2017-2345

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalevankankaan päiväkodin henkilökunnalla on esiintynyt oireilua, jonka aiheuttajaksi on epäilty kiinteistön sisäilmaan liittyviä tekijöitä. Kiinteistöön tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakenteissa vaurioita, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Suurimpana ongelmana kiinteistössä ovat ulkoseinän eristekerroksessa olevat mikrobikasvustot. Nykyinen seinärakenne mahdollistaa mikrobien kulkeutumisen ilmavirtausten mukana sisäilmaan. Ulkoseinärakenne on samantyyppinen riskirakenne koko kiinteistössä, ei siis pelkästään päiväkodin tiloissa. Muita sisäilmaan vaikuttavia haittatekijöitä ovat mineraalikuitulähteet, paikalliset muovimaton hajoamisesta johtuvat VOC-yhdisteet sekä alueelliset lattiamateriaalin mikrobivauriot. Päiväkoti toimii nykyisellään Taitolan kiinteistön läheisyydessä parakkiväistötiloissa.

Rakennus on mahdollista korjata niin, että vaurioituneet rakenteet puretaan ja korvataan uusilla rakenteilla. Lisäksi kiinteistön kosteusrasitusta tulee pystyä vähentämään. Pelkkä tiivistyskorjaus ei ole riittävä toimenpide pitkäaikaisena ratkaisuna kiinteistössä oleskelevien henkilöiden terveellisten ja turvallisten olosuhteiden takaamiseksi. Koko Taitolan kiinteistön korjaamisen kustannusarvio on 3,5 M€, josta ulkoseinien korjaamisen osuus on 1,5 M€.

Uudisrakennuksena vastaavankokoisen 140 lapsen päiväkodin rakentamisen kustannukset ovat noin 3,5-4 M€. Tässä vaihtoehdossa tulee edelleen miettiä, sijoittuuko päiväkoti nykyiselle paikalle, joka tarkoittaisi Taitolan rakennuksen purkamista. Rakennuksen purkukustannukset ovat noin 300 000 €.  Päiväkotitilat ovat olleet alle puolet koko kiinteistön pinta-alasta. Päiväkodin lisäksi kiinteistössä toimii työllistämispalveluiden pajatoimintaa sekä kansalaisopiston toimintaa. Toimintakeskus on muuttamassa tiloista pois.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kalevankankaan päiväkoti sijoitetaan uudisrakennuksena toteutettavaan kiinteistöön, eikä Taitolan kiinteistöä korjata päiväkotikäyttöön. Päiväkotihankkeesta käynnistetään hankesuunnittelu, jossa työryhmä kartoittaa päiväkodille sopivan sijaintipaikan taloudelliset ja toiminnalliset näkökohdat huomioiden.

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa päiväkodin toteutustapaa uudisrakennuksena ja välittää näkemyksensä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sekä pyytää asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta puoltaa uuden päiväkodin rakentamista ja välittää näkemyksensä edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lautakuntien esitykset ja lausunnot sekä huomioi ne kaupunginvaltuustolle annettavassa talousarvioesitykessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalevankankaan päiväkoti on vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjattu toteutettavaksi uudisrakennuksena. Hankkeen laajuuden selvittämiseksi tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan hankkeelle hankesuunnitelman, joka sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen kustannusarvion.

Hankesuunnittelutyöryhmä on kartoittanut päiväkodille sopivan sijaintipaikan taloudelliset ja toiminnalliset näkökohdat huomioiden. Rakennuksen sijoittamiseen on pyydetty näkemystä myös kaupunkirakennetyöryhmältä. Päiväkodin sijoittamista nykyiselle tontille puoltaa mm. valmiit aluerakenteet, koulun läheisyys sekä liikuntapalveluiden läheisyys.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen (140 lasta), on uusi päiväkoti suunniteltu 154 lapselle. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Suhdeluvun muutoksesta johtuen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoko on muuttunut 21:stä 24:ään.

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on 4,14 milj. euroa (alv 0 %), 2365 €/brm2 ja irtaimistohankintojen 200 000 euroa (alv 0 %).

Päiväkoti on tarkoitus toteuttaa kustannustehokkaalla kokonaisvastuurakentamisen mallilla (KVR-urakka), jossa urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa rakennuksen.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

Rahoitus
Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 1,3 milj. euroa vuodelle 2018 ja 2,2 milj. euroa vuodelle 2019, yhteensä 3,5 milj. euroa. Rahoitustarve vuodelle vuodelle 2019 olisi siis hankesuunnitelman mukaan 2,84 milj euroa.

Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on 9/2018 – 6/2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Kalevankankaan päiväkodin hankesuunnitelman 16.4.2018 ja käynnistää kilpailutuksen valmistelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Pirjo Vartiainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16