Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 26.3.2018 § 125 ja 9.4.2018 § 142
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokousten 9.3.2018 ja 20.3.2018 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Liikenne-​ ja viestintäministeriö
Päätös 21.3.2018: Valtionavustuksen myöntämättä jättämisestä Mikkelin kaupungille vuodelle 2018 koskien Mikkelin lentoasemaa

Kaupunkisuunnittelupalvelut
Kirje 18.4.2018: Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (Tusku) rautatie-​,​ katu-​ ja puistoalueita

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.